ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปวดท้องขี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปวดท้องขี้*, -ปวดท้องขี้-

ปวดท้องขี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปวดท้องขี้ (v.) move one´s bowels See also: crap (sl.), shit, take a shit, defecate Syn. ปวดขี้, ปวดหนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปวดท้องขี้
Back to top