ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล้นจี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล้นจี้*, -ปล้นจี้-

ปล้นจี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล้นจี้ (v.) rob See also: plunder, burgle, loot, con, pillage Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just got a heads up about a hijack zone.ฉันเพิ่งได้รับคำเตือนมาล่วงหน้า เรื่องพื้นที่การปล้นจี้รถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล้นจี้
Back to top