ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลากระเบน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลากระเบน*, -ปลากระเบน-

ปลากระเบน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลากระเบน (n.) ray See also: skate
English-Thai: HOPE Dictionary
elasmobranchadj. ,n. (เกี่ยวกับ) ปลากระดูกอ่อนประเภทฉลามปลากระเบน
ray(เร) n. รังสี,ส่วนหรือเส้นที่ออกเป็นรัศมีจากโครงร่างหนึ่ง,แฉก,แววแสง,แววแห่งความหวัง,ปลากระเบน,เสียงหนึ่งในจำนวนเสียงดนตรีทั้ง7 vi. ปล่อยรังสี vt. ปล่อยรังสี,ทำให้ถูกรังสี,ทำให้มีเส้นรัศมี,ทำให้เป็นแฉก, Syn. beam,spark
skate(สเคท) n. รองเท้าน้ำแข็ง,รองเท้าสเก๊ต,ปลากระเบน,บุคคล,คน,ม้าแก่,คนที่น่าดูถูก vi. วิ่งด้วยรองเท้าดังกล่าว,เล่นสเก๊ต,เล่นสเก๊ตน้ำแข็ง,แฉลบไป,เลื่อนผ่านไป,ร่อนผ่านไป, See also: skateable,adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
ray(n) รังสี,ปลากระเบน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ray (n.) ปลากระเบน
stingray (n.) ปลากระเบน Syn. ray
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This stingray is innocent!ปลากระเบนตัวนี้บริสุทธิ์
A manta ray learns to navigate the convoluted web of ocean currents.ปลากระเบนเรียนรู้ที่จะนำทาง เว็บที่ซับซ้อนของกระแสน้ำใน มหาสมุทร
Barracudas, stingrays, electric eel, trout, hammerheads, piranhas, giant squid, octopi...บาราคูด้าปลากระเบนปลาไหลไฟฟ้า เทร้าท์ ฉลามหัวค้อน ปิรันย่า - ปลาหมึกยักษ์ แมงกะพรุน
Flatfish Boss, what are you doing here?หัวหน้าปลากระเบน คุณมาทำอะไรที่นี่?
The root design would have led me to ascribe it to the selachii, the sharks and the rays... but the crown made me think of the cyclostomes, the lamprey.รากฟันจะทำให้เชื่อว่าเกิดจากเซลาชี่ หรือฉลาม หรือปลากระเบน... แต่ตรงหัวนี่ทำให้คิดถึงcyclostomes, lamprey
Yeah, Assa Kaori.ใช่ๆ Assa Kaori. (ภาษาเกาหลีคือ สู้เค้าปลากระเบน)
You ready to take the Stingrays today?ลูกพร้อมที่จะไปเอาตัว เจ้าปลากระเบนวันนี้หรือเปล่า?
We know about stingrays, but we've never seen one so big.พวกเรารู้จักปลากระเบน แต่ไม่เคยเห็นปลากระเบนที่ตัวใหญ่ขนาดนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลากระเบน
Back to top