ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปลอบโยน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปลอบโยน*, -ปลอบโยน-

ปลอบโยน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลอบโยน (v.) soothe See also: console, comfort, cheer up Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม
English-Thai: HOPE Dictionary
comfort(คัม'เฟิร์ท) {comforted,comforting,comforts} vt. ปลอบโยน,ให้กังวลใจ,ช่วยเหลือ -n. การปลอบโยน,คำปลอบโยน,สิ่งปลอบใจ,ผู้ปลอบใจ,การช่วยเหลือ., Syn. solace
comfortable(คัม'เฟิร์ททะเบิล) adj. สบาย,สุขกาย,สุขใจ,พอเพียง -n. ผู้ปลอบโยน
comforter(คัม'เฟิร์ทเทอะ) n. ผู้ปลอบโยน, Syn. solace
comforting(คัม'เฟิร์ทิง) adj. ให้ความสุขสบาย,ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ
condole(คันโดล') {condoled,condoling,condoles} vi. ปลอบโยน vt. แสดงความเสียใจด้วยกับ, See also: condolatory adj. ดูcondole condoler n. ดูcondole condolingly adv. ดูcondole, Syn. sympathize
condolence(คันโดล'เลินซฺ) n. การปลอบโยน,การปลอบขวัญ,การแสดงความเสียใจด้วย., Syn. condolement,commiseration
consolation(คอนซะเล'เชิน) n. การปลอบโยนปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ,, See also: consolator n. ผู้ปลอบโยน. consolatory adj. ดูconsolation consolatorily adv. ดูconsolation consolatoriness n. ดูconsolation, Syn. comfort ###A. aggravation
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
cuittle(คี'เทิล) {cuittled,cuittling,cuittles} vt. ปลอบโยน, Syn. wheedle
implacable(อิมแพลค' คะเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถปลอบโยนได้, ไม่ปรานี, ไม่โอนอ่อน., See also: implacability, implacableness n. implacably adv., Syn. unappeasable
placable(แพลค'คะเบิล,เพล'คะเบิล) adj. ให้อภัยได้,ปลอบโยนได้., See also: placability n., Syn. forgiving
placate(เพล'เคท,แพลค'เคท) vt. ทำให้สงบ,ปลอบโยน,ปลอบใจ,ทำให้พอใจ., See also: placater n. placation n.
placatory(เพล'คะโทรี) adj. ซึ่งปลอบโยน,ซึ่งปลอบใจ,ซึ่งทำให้พอใจ
plaster(พลาส'เทอะ) n. ปูนปลาสเตอร์,ปูนฉาบผนัง,ผ้ายางปิดแผล,ยาพอก,ยาเหนียวปิดแผล,ผงยิปซั่ม (gypsum) ,=plaster of Paris (ดู) . vt. ปิดแผล,ฉาบปูน,พอกแป้ง,แนบ,พอก,ฉาบ,ปลอบโยน, See also: plasterer n. plastery adj.
propitiate(พระพิช'ชีเอท) vt. ทำให้โน้มเอียง,ปลอบโยน,บรรเทา,ลุแก่โทษ., See also: propitiable adj. propitiatingly adv. propitiative adj. propitiator n. propitiatory adj., Syn. appease,conciliate
propitiation(พระพิช'ชีเอ'เชิน) n. การทำให้โน้มเอียง,การปลอบโยน,การบรรเทา,การลุแก่โทษ,สิ่งปลอบโยน,สิ่งบรรเทา, Syn. conciliationว
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)
sooth(ซูธ) n. ความจริง,ความเป็นจริง,ข้อเท็จจริง. adj. ละมุนละไม,อ่อนหวาน,ปลอบโยน,จริง,แท้จริง., See also: soothly adv., Syn. truth
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm,allay
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving,alleviative,emollient
wheedle(วีด'เดิล) vi. vt. โอ้โลม,ชักชวน,หลอกเอา,ปลอบโยน,ป้อยอ, See also: wheedler n. wheedlingly adv., Syn. coax,cajole
English-Thai: Nontri Dictionary
comfort(n) คำปลอบโยน,การปลอบใจ,การให้กำลังใจ,การช่วยเหลือ
comforter(n) คนปลอบโยน,ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมเตียง
consolation(n) การปลอบใจ,การปลอบโยน,การปลอบขวัญ
console(vt) ปลอบใจ,ปลอบโยน,ทำให้สบายใจขึ้น,ทำให้อุ่นใจ,ปลอบขวัญ
implacable(adj) ซึ่งสงบลงไม่ได้,ปลอบโยนไม่ได้,ไม่โอนอ่อน
induce(vt) เป็นเหตุให้,ปลอบโยน,จูงใจ,ชักนำ,แนะนำ
inducement(n) เครื่องจูงใจ,การปลอบโยน,การชักนำ,การแนะนำ
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้
placate(vt) ปลอบโยน,ปิดปาก,ทำให้สงบ
solace(vt) บรรเทาทุกข์,ปลอบโยน,ห่อนใจ,ปลอบขวัญ
wheedle(vt) รบเร้า,โอ้โลม,ปลอบโยน,ป้อยอ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
console with (phrv.) ปลอบโยน See also: ปลอบใจ
comforter (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. consoler, sympathizer
consoler (n.) ผู้ที่ช่วยปลอบโยน Syn. sympathizer
mollification (n.) การปลอบโยน See also: การทำให้สงบ Syn. appeasement
mollifier (n.) ผู้ปลอบโยน Syn. tranquilizer
queller (n.) ผู้ปลอบโยน See also: ผู้ปราบปราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Isn't he just getting consolation from thinking about an afterlife?ไม่ใช่แค่เขาได้รับการ ปลอบโยน จากการให้คิดถึงชีวิต หลังความตายนะ
Europa, for all its cold gray, is a Iot more comforting.ยูโรปาสำหรับทุกสีเทาเย็น, เป็นจำนวนมากปลอบโยนมาก ขึ้น
Don't you be comforting me when I can see the truth staring me in the face.คุณไม่ได้รับการปลอบโยนฉันเมื่อฉันสามารถ เห็นความจร?
"You trust in words and comfort of letters in a way that I simply do not."คุณเชื่อว่าคำปลอบโยนในจดหมาย จะช่วยผมได้ แต่เปล่าเลย
I wish a beautiful woman appeared and comforted my poor heartฉันอยากให้ผู้หญิงสวยๆ ปรากฎตัวขึ้น และปลอบโยนหัวใจที่บอบช้ำของฉันจังเลย
I was a sad widow in need of comfort.ฉันเป็นแม่หม้ายที่ต้องการการปลอบโยน
Kindness, comfort.ความอ่อนโยน การปลอบโยน
Because I'm not here just to be niceฉันไม่ได้มาเพื่อปลอบโยนนะ
W-we're--we're doing comfort food.เรา.. เรา.. เราจะทำอาหารที่ช่วยปลอบโยนนะ
Nobody's comforted by a tuna tower.ไม่มีใครได้รับการปลอบโยนจากทูน่าทาวเวอร์หรอก
Then we all need a little tea and sympathy.ดังนั้นพวกเราต้องการดื่มน้ำชากับการปลอบโยน
I kept wiping them but they wouldn't stopข้าพยายามปลอบโยน แต่เขาก็ยังคงร่ำไห้อยู่มิวาย
Don't be like a babysitter by humoring them and coaxing them.อย่าไปทำเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่คอยปลอบโยนและตามใจพวกเขา
You can't keep interrupting affairs of state to placate a minority.ท่านจะคอยปลีกตัวจากงานรัฐ เพื่อไปปลอบโยน.. ชนกลุ่มน้อยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ
And listen to the soothing sound of my voice.และฟังเสียงอันปลอบโยนของฉันให้ดี
Thy rod and thy staff, they comfort me.ทั้งคฑาและธารพระกร ได้ปลอบโยนข้า
Thy rod and thy staff, they comfort me.ทั้งคธา และธารพระกร ได้ปลอบโยนข้า
Overwhelming... grief and solace... in dialogue with each other.เธอถูกครอบงำ จากความเศร้าโศก คำปลอบโยนของผู้คนรอบข้าง
That's comforting, now you're defending him what's wrong with you today?ทำมาปลอบโยน ตอนนี้เธอกำลังปกป้องเขา วันนี้นายเป็นอะไรไป นายไม่เป็นตัวของตัวเองเลย
Will you love her, comfort her, and keep her and, forsaking all others, remain true to her as long as you both shall live?จะรักเธอ, ปลอบโยนเธอ, และจะเก็บเธอไว้ และก็ละทิ้งสิ่ง, ซื่อสัตย์ ต่อเธอ ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่?
Will you love him, comfort him, and keep him as long as you both shall live?จะรักเค้า ปลอบโยนเค้า และก็รักษาเค้า ตราบเท่าที่คุณทั้งสองยังมีชีวิตอยู่?
I am prepared to step in and comfort you.ฉันพร้อมจะเข้าข้างและปลอบโยนนายเสมอ
Shirley, pretend I'm saying this in a soothing, reassuring, non-robotic voice.เชอร์ลีย์ ช่วยแกล้งทำเป็นได้ยิน ว่าผมพูดด้วยเสียงที่ปลอบโยนและอบอุ่น ไม่ใช่เสียงหุ่นยนต์
Before you go, you will call on Lord and Lady Stark and offer your sympathies.ก่อนที่เจ้าจะไป เจ้าจะไปหา ลอร์ดและท่านหญิงสตาร์ค แล้วมอบ คำปลอบโยนต่อพวกเขา
What good will my sympathies do them?คำปลอบโยนข้าจะ มีประโยชน์อะไร
You sat in the second row, behind the family, consoled us all.คุณนั่งแถวที่สอง ข้างหลังครอบครัวผม ปลอบโยนพวกเรา
Comforting each other in times of need...การปลอบโยนกันและกันในยามที่ต้องการ... .
She needs support and comfort, both things that I famously suck at.เธอต้องการการสนับสนุนและการปลอบโยน สองสิ่งนี้ ฉันห่วยแตก
She was holding it when she died... for comfort.เธอกำมันไว้ตอนเธอตาย เพื่อการปลอบโยน
He spoke of a gentle light and a silhouetted figure bathed in warmth who welcomed him but told him it wasn't his time.เขาพูดกับแสงสว่างที่อ่อนโยนนั่น และมีเงาดำๆปลอบโยนเขา และต้อนรับเขา แต่บอกเขา มันไม่ใช่เวลาของเขา
The first man for money, the second for comfort.คนแรกเพื่อเงิน คนที่สองเพื่อการปลอบโยน
Handed me a box of kleenex, said all the right things.คอยส่งทิชชู่ ปลอบโยน
I just wanted to give my condolences.ฉันแค่ต้องการที่จะ ให้การปลอบโยน
And your father will fall again to reason... when wounded heart is balmed by knowledge thatและพ่อของคุณจะนำความรู้สึกของเขา เมื่อหัวใจของเขาได้รับการปลอบโยนโดยการแปลงความรู้
You look like you're in need of comfort.ดูเหมือนคุณต้องการคำปลอบโยน
She did once before, and you can be there to pick up the pieces.หล่อนเคยทิ้งมาแล้ว แล้วเจ้าก็สามารถเป็นที่พึ่งให้กับเธอ ช่วยปลอบโยนจิตใจ
Take comfort in those memories.ใช้ความทรงจำเหล่านั้นปลอบโยนสิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปลอบโยน
Back to top