ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปริบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปริบๆ*, -ปริบๆ-

ปริบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปริบๆ (adv.) frequently See also: repeatedly, lightly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You think you can blink those pretty little eyes and I'll melt, just like Mummy and Daddy did.เจ้าคิดเหรอว่ากระพริบตาปริบๆแบบนั้น จะทำให้ข้าสงสาร เหมือนอย่างที่ท่านพ่อกับท่านแม่เป็น
She's just sitting there watching... Mmm-hmm. ...as the noose tightens.ได้แต่นั่งมองตาปริบๆ ขณะที่ถูกต้อน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปริบๆ
Back to top