ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับใช้*, -ปรับใช้-

ปรับใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับใช้ (v.) apply See also: adapt, make practical use Syn. ดัดแปลง
ปรับใช้ (adj.) applied See also: practical
ปรับใช้ (v.) apply See also: adapt, adjust, make practical use
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
applicable (adj.) ที่สามารถนับไปปรับใช้ได้ Syn. suitable, appropriate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wield the power wisely.ปรับใช้พลังอย่างฉลาด
Well, that's a fine way to treat China's greatest heroes.ดีล่ะ นั่นอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุด ที่จะกลับไปรับใช้ชาติอีกครั้ง ...โธ่เอ๊ย... นี่เหรอผู้กล้า
Just for your information it's been done beforeแกต้องไปรับใช้ชาติ ก่อนจะขออย่างอื่น
Your husband's off to serve his country!ผัวของเธอต้องไปรับใช้ชาติแล้วนะ
Because the essence of His forgiveness lies in His word and in His mystery.เพราะพระองค์ให้อภัยกับคนบาปทั้งหลาย เพื่อชำระล้างให้เขา ได้ขึ้นไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์
Briareos is the only person who has been able to adapt to it.ไบรอาเรียสเป็นเพียงคนเดียว ที่สามารถปรับใช้มันได้
And you are the only one, the only man they could find... who was able to adapt to the H-class machine body.และนายเป็นเพียงคนเดียว คนเดียวที่พวกเขาจะค้นหา... ...ผู้ที่สามารถปรับใช้ ร่างจักรกลระดับ H
If you can't, then I'll make your sister work at my dad's whorehouse.ถ้าไม่ได้ ข้าจะให้พี่แกไปรับใช้พ่อข้าที่โรงเก็บของ
The king has secured for you, a position in the queen's household.พระราชาได้มอบหมายให้เจ้า ไปรับใช้ในที่พำนักของราชินี
When the going gets rough, you can always deploy The Morgan.เมื่อเจอกับคนพาล นายสามารถเอาThe Morganมาปรับใช้ได้
I'll be with you in, uh-- in just a minute.เดี๋ยวผมจะออกไปรับใช้ใน-- อีกสักครู่นะครับ
You can't handle a moist towelette!แล้วนำมาปรับใช้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของคุณ
Then you too, could serve a greater purpose.แล้วไปรับใช้ จุดมุ่งหมายใหญ่กว่าอีกได้
I intend to apply that knowledge here.ฉันตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้ มาปรับใช้ที่นี่
But, Dan, this is crucial information that has to be deployed expertly.แต่.. แดน นี่เป็นข้อมูลสำคัญ มันจะต้องปรับใช้ให้เชี่ยวชาญ
They are palace maidens that were sent to serve Lady Chun.พวกนางเป็นนางในที่ส่งไปรับใช้ ชุนซังกุงค่ะ
Just take a look and see if anything resonates.แค่ลองอ่านๆดู ว่าอะไรพอปรับใช้ได้บ้าง?
I have 20 this time, men and boys all bound for the Wall.ข้าได้มายี่สิบคน ชายและเด็กหนุ่ม ไปรับใช้บนกำแพง
Oh, what the hell.เผื่อมัน นำมาปรับใช้ได้
Took me a while to get used to the Upper East Side, too.พาฉัน ไปรับใช้ที่ Upper East Side ด้วย
He's serving in war as penance for the pain that he's caused.เขาไปรับใช้ชาติเพื่อเป็นการสำนึกผิด ในความเจ็บปวดที่เขาสร้างไว้
We're deploying a SEAL team with USS Boxer and USS Halyburton as support.เรากำลังปรับใช้ทีมซีลด้วยยูเอส นักมวยและยูเอส HALYBURTON การสนับสนุน.
Posse Comitatus and the Insurrection Act make it very difficult to deploy combat troops on American soil.ทำให้เป็นเรื่องยากมากที่จะปรับใช้กองกำลังรบบนแผ่นดินอเมริกา
Get ready to deploy!ได้รับการพร้อมที่จะปรับใช้!
This could be a modified barrel.นี้อาจเอามาปรับใช้ได้
Window integrity 31%. Deploying countermeasures.หน้าต่างสมบูรณ์ 31% การปรับใช้มาตรการที่
You're gonna deploy it, back up your site, destroy it, and restore it again.นายต้องปรับใช้มัน แบ็คอัพเว็บไซต์ ทำลายมัน และกู้มันกลับมา
And then you served the man who overthrew him.แล้วก็ไปรับใช้ คนที่ชิงบัลลังก์ไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับใช้
Back to top