ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรับอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรับอากาศ*, -ปรับอากาศ-

ปรับอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรับอากาศ (v.) regulate the room temperature Syn. ติดแอร์
ปรับอากาศ (adj.) air-conditioned Syn. ติดแอร์
English-Thai: HOPE Dictionary
air conditinerเครื่องปรับอากาศ
air conditioningการปรับอากาศ,ระบบการปรับอากาศ. -air-conditioning adj.
air-condition(แอร์ คอนดิช' เชิน) vt. ปรับอากาศ,ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
b.t.u.abbr. British thermal unit หน่วยวัดค่าความร้อนแบบหนึ่งของอังกฤษ มักใช้ในการแสดงถึงความสามารถในการลดความร้อนของเครื่องปรับอากาศ
conditioned(คันดิช'เชินดฺ) adj. มีเงื่อนไข,มีข้อแม้,มีข้อจำกัด,ปรับอากาศ, Syn. provisional
gas firen. เครื่องปรับอากาศให้อุ่นด้วยแก๊ส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
absolute humidityความชื้นสัมบูรณ์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
accumulatorถังพัก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
activated carbonคาร์บอนกัมมันต์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
AHU (air handling unit)เอเอชยู (หน่วยเครื่องส่งลม) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
air conditionerเครื่องปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
air conditioningการปรับอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
algaeสาหร่าย [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
alignmentการปรับแนว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
altitudeระดับความสูง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambientโดยรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
atmospheric cooling towerหอทำความเย็นด้วยบรรยากาศ มีความหมายเหมือนกับ natural-draft cooling tower [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
baffleแผ่นกั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bleederท่อแยกขนาน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
blow downเปิดทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
booster fan; turbo fanพัดลมเสริมกำลัง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brineน้ำเกลือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
British Thermal Unit (Btu)หน่วยความร้อนระบบอังกฤษ (บีทียู) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
bypassทางเลี่ยง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
CF (contact factor)ซีเอฟ (แฟกเตอร์สัมผัส) [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
chilled water coilคอยล์น้ำเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuitวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clampข้อรัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cold storage๑. การเก็บเย็น๒. ห้องเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
comfort air conditioningการปรับอากาศเพื่อความสบาย มีความหมายเหมือนกับ comfort cooling [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compartmentส่วนกั้นแยก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
componentส่วนประกอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressionการอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
compressor๑. เครื่องอัดแก๊ส๒. เครื่องอัดแก๊สทำความเย็น, คอมเพรสเซอร์ มีความหมายเหมือนกับ refrigerant compressor [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
condensateของเหลวผลควบแน่น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
conditioned airอากาศปรับภาวะ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolantตัวทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
coolerชุดทำให้เย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosionการกัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
corrosive-กัดกร่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyclingการทำงานเป็นรอบ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
Dalton's law of partial pressureกฎความดันย่อยของดอลตัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
damperชุดแผ่นปรับลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air conditioningการปรับอากาศ [TU Subject Heading]
refrigerationการทำความเย็น, การทำให้สารทำความเย็นเปลี่ยนสถานะเป็นไอ และดูดความร้อนจากบริเวณใกล้เคียง ทำให้อุณหภูมิบริเวณนั้นเย็นลง ใช้ในการถนอมอาหาร การปรับอากาศ  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solar air conditioningการปรับอากาศด้วยแสงอาทิตย์ [TU Subject Heading]
Spodumene สปอดูมีน แหล่ง - ในประเทศไทย พบในหินเปกมาไทต์ ที่สำนักเนียน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นตัวต้นกำเนิดที่จะให้โลหะลิเทียม ซึ่งนำมาผสมทำน้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรที่ใช้ความร้อนเป็นเวลานาน ๆ นอกจากนี้ยังใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา แบตเตอรี่ เครื่องปรับอากาศ ใช้เป็นวัสดุสำหรับช่วยให้โลหะหลอมง่ายขึ้น ชนิดฮิดเดไนต์และคุนไซต์ เป็นรัตนชาติได้สวยงามมาก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
air (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
air conditioner (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
air-conditioner (n.) เครื่องปรับอากาศ See also: เครื่องทำความเย็น
sick building syndrome (n.) กลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd think they'd air-condition this place.คุณจะคิดว่าพวกเขาต้องการเครื่องปรับอากาศสถานที่แห่งนี้
You have your temperature control and your call button.เรามีเครื่องปรับอากาศ และปุ่มกดเรียกพนักงาน
Yes, sir. Ready to repressurize the Clark and get the hell out of here.เราพร้อมจะปรับอากาศในคลาร์ค แล้วออกเดินทางได้เลย
The T-virus escaped into the air conditioning system... and an uncontrolled pattern of infection began."ที-ไวรัสได้เล็ดลอด เข้าสู่ระบบปรับอากาศ... และมันไม่สามารถที่จะควบคุมได้ พวกเขาจะเริ่มติดเชื้อ
Maybe the victims or bystanders saw something, but don't realize the significance of what they saw.เครื่องปรับอากาศ ชั้นวางกระเป๋า ผ้าปูเตียง คุณแน่ใจว่าไม่ได้ยินเสียงต่อสู้เลยใช่ไหม
Can you get to the prison AC unit?นายไปได้ถึงแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศไหม
Go out and get some fresh air.ออกไปรับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเถอะ
My dad used to be in the Army, but now he's just your average HVAC specialist.พ่อของฉันเคยอยู่กองทัพมาก่อน แต่ตอนนี้ เป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับอากาศ
Heating and air conditioning.ซ่อมเครื่องฮีทเตอร์กับเครื่องปรับอากาศ
Spent eight hours in a sealed Room, no ac, no ventilation.ทำงาน 8 ชั่วโมง ในห้องปิดทึบ ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ไม่มีหน้าต่าง
Wrote a column about the beauty of air conditioning.เขียนคอลัมน์เรื่องประโยชน์ ของเครื่องปรับอากาศ
You bought it at a car wash Along with a pack of gum and an air freshener.คุณได้มาตอนไปล้างรถพร้อมกับหมากฝรั่งและน้ำหอมปรับอากาศ
Air-con must be on the blink.เครื่องปรับอากาศจะต้องเสียแน่เลย
But before i do, i want to take this opportunity to thank everyone at desert heat and air's parent company, the kaliba group, for their generous donations to this service, and not just for the beautiful flowersแต่ก่อนที่ผมจะพูด ผมขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณทุกๆท่าน จากบริษัทผู้ผลิตฮีทเตอร์และเครื่องปรับอากาศ
Head of security for desert canyon heat and air.หัวหน้ารักษาความปลอดภัย ขอบริษัทฮีทเตอร์และเครื่องปรับอากาศ
Come on, what kind of heat and air factory needs that kind of security?โรงงานเครื่องปรับอากาศแบบไหนกัน ที่ต้องการการป้องกันดีแบบนั้น
They say something was going on up there other than heating and air-conditioning.พวกเขาว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่นั่น นอกจากฮีตเตอร์กับเครื่องปรับอากาศ
I install air-conditioning, all right?ผมเป็นช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
The secret is, is it wasn't heating and air-conditioning.ความลับก็คือ มันไม่ใช่โรงงานเครื่องปรับอากาศ
The air from the A.C.carried the blood to the window.ลมจากเครื่องปรับอากาศ ส่งเลือดไปที่กระจก
Just the ceiling. You do something about fixing the AC in here!แค่เพดาน นายต้องทำบางอย่าง เพื่อแก้ไขเครื่องปรับอากาศในนี้!
Uh, we turned the air-conditioning up in the room, suck all the moisture out of it.งั้นเราก็เปิดเครื่อง ปรับอากาศในห้องไปเลย ให้ดูดความชื้น ออกไปให้มากที่สุด
I went upstairs for the air-cond repair, but his things aren't there.ฉันขึ้นไปข้างบนเพื่อซ่อมเครื่องปรับอากาศ แต่ของๆเขาไม่อยู่บนนี้
You know what? I could use some fresh air.รู้อะไรมั๊ย ฉันอยากออกไปรับอากาศบริสุทธิ์
Well, I hope you sell plenty of air fresheners.เอาล่ะ ฉันขอว่าคุณจะขายน้ำยาปรับอากาศรถ ได้เยอะๆ
Smell like where old air fresheners go to die.กลิ่นอย่างกับเครื่องปรับอากาศพัง
Uh, well, it was hot in there, we didn't have air conditioning so-เอิ่ม ในนั้นมันร้อนมาก ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ก็เลย..
We got your lotion, got your conditioner,เรามีโลชั่นของคุณมีเครื่องปรับอากาศของคุณ
The power blip before was caused by the air-conditioning unit.เกิดขึ้นเพราะเครื่องปรับอากาศ
I thought that was air freshener.ฉันคิดว่ากลิ่นที่ปรับอากาศซะอีก
That's the air conditioner.นั่นเสียงเครื่องปรับอากาศ
It's cold in here.เครื่องปรับอากาศชองคุณเหรอครับ
That's why you have this, uh, personal air conditioner in an already-cool room.คุณถึงต้องมีเครื่องปรับอากาศส่วนตัวเพิ่มอีก ทั้งที่ห้องนี้ก็มีเครื่องปรับอากาศอยู่แล้ว
Sanbong Jungmil's air conditioning business... what should we do about selling off just that division?ธุรกิจเครื่องปรับอากาศของซันบง จองมิล... . เราควรจะทำยังไง กับหน่วยงานที่เพิ่งขายออกไปครับ
You know that air-conditioning emits a lot of bacteria, right?คุณรู้นี่ว่าเครื่องปรับอากาศมีแบคทีเรียมาก ถูกไม๊
Go get some air. I'll sit with her.ออกไปรับอากาศบ้าง \ ชั้นจะนั่งกับเธอเอง
The air conditioning unit in my living room.เครื่องปรับอากาศในห้องนั่งเล่นผมไง
The Royal Hall's knowing failure to fix the air conditioning system has created a toxic environment.พวกโรยัลฮิลส์ รู้วิธีแก้ส่วนที่เสียหาย ระบบปรับอากาศ ได้สร้างสภาพแวดล้อมเป็นพิษ
There were sea shells embedded in the plaster on the walls... no air-conditioning, just ceiling fans.มีเปลือกหอยประดับอยู่ในกำแพง ไม่มีเครื่องปรับอากาศ.. มีก็แค่พัดลมเท่านั้น
You fix not only air conditioners... but the men who fix them.เธอไม่ได้ซ่อมแค่เครื่องปรับอากาศ แต่คนที่ซ่อมมันด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรับอากาศ
Back to top