ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศสยาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศสยาม*, -ประเทศสยาม-

ประเทศสยาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศสยาม (n.) Siam See also: Thailand Syn. สยาม, ประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, Siam is a monarchy just like England.ประเทศสยามปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เหมือนอังกฤษ
As tiny feet change, so too will Siam.เมื่อคนรุ่นใหม่เปลี่ยน ย่อมกระทบต่อประเทศสยาม
Are the British behind these attacks on Siam?นี่ เป็น ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม
No, I will not.กษัตริย์ พระองค์แรกที่รวบรวม ประเทศสยามให้เป็นหนึ่ง
The last time I inquired, Lord Bradley, I was still a British subject.แต่พวก ขุนนางที่ปกครองประเทศสยามมาหลายชั่วอายุคน ต่างเหนื่อยหน่ายกับสงครามของ พระองค์
The king might have understood.เจ้า จัด งานนี้ทั้งหมดก็เพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศสยาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศสยาม
Back to top