ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประเทศราช

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประเทศราช*, -ประเทศราช-

ประเทศราช ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประเทศราช (n.) colony See also: dependency, vassal state, dominion, protectorate Syn. อาณานิคม, เมืองขึ้น Ops. ประเทศเอก
English-Thai: Nontri Dictionary
dependency(n) ประเทศราช,เมืองขึ้น,การอาศัย,การพึ่งพา
dominion(n) อาณานิคม,ประเทศราช,เมืองขึ้น,แว่นแคว้น,อาณาจักร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
suzeraintyการมีอำนาจเหนือประเทศอื่น, การมีอำนาจเหนือประเทศราช [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fifty-eight British colonies and dominions have taken part, making this the largest exhibition staged anywhere in the world.พระเจ้าจอร์จที่ห้า ประเทศราชและเมืองขึ้นทั้ง 58 แห่งร่วมมือกัน ทำให้งานแสดงนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประเทศราช
Back to top