ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประฮาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประฮาม*, -ประฮาม-

ประฮาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประฮาม (n.) dawn See also: sunlight, first light of day, morning twilight Syn. แสงเงินแสงทอง, แสงอรุณ, รุ่งสว่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประฮาม
Back to top