ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประหวั่นพรั่นพรึง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประหวั่นพรั่นพรึง*, -ประหวั่นพรั่นพรึง-

ประหวั่นพรั่นพรึง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประหวั่นพรั่นพรึง (v.) be afraid of See also: be frightened, fear Syn. หวาดหวั่น, ครั่นคร้าม, พรั่นพรึง, พรั่นใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But the souls of the little ones must have weighed heavily upon them, as their reign of terror climaxed in a shocking finale in 1926.แต่ว่าดวงวิญญาณของพวกเด็กพวกนั้น มันคงหนักอืึ้ง เรื่องน่าสะพรึงกลัวนั่นทำให้ประหวั่นพรั่นพรึงกันมากในปี 1926

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประหวั่นพรั่นพรึง
Back to top