ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประยุกต์ใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประยุกต์ใช้*, -ประยุกต์ใช้-

ประยุกต์ใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประยุกต์ใช้ (v.) apply See also: adapt, make practical use Syn. ปรับใช้, ดัดแปลง
English-Thai: HOPE Dictionary
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generalizationการประยุกต์ใช้, [การแพทย์]
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสายprimer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ
Story tellingการเล่าเรื่องการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
empiricism (n.) การนำประสบการณ์หรือการทดลองมาประยุกต์ใช้ See also: การกระทำสิ่งต่างๆ โดยอาศัยประสบการณ์
inapplicable (adj.) ซึ่งนำไปประยุกต์ใช้ไม่ได้ See also: ซึ่งไม่เหมาะสม Syn. inappropriate, unsuitable Ops. applicable, suitable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a matter of hours... they had pinned it to everything from mass transit to satellite launching.พวกเขาคุยเรื่องการประยุกต์ใช้กล่องกับทุกสิ่ง ตั้งแต่ขนส่งมวลชนไปจนถึงการปล่อยดาวเทียม
Developing the wisdom to apply the right leverage in the right place, at the right time.พัฒนาด้านไหวพริบ เพื่อประยุกต์ใช้กับแรงงัดที่ถูกต้อง ถูกสถานที่ ถูกกับเวลา
That applies to both Othello and swindling.มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโอเทลโล่และการต้มตุ๋น
Is eligible to apply to the f.b.i.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเอฟบีไอได้ทั้งหมด
I cannot tell you the number of times I have applied for jobs, with my 97%, and found myself in competition with a girl with 42% and a very short skirt, and every time it is short skirt who gets the job!ฉันไม่สามารถบอกจำนวนครั้งได้ ฉันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับงานได้ ด้วย97%ของฉัน และพบว่าตัวเองต้องแข่งขัน กับเด็กสาวถึง42%
NOT INVESTIGATE KILLERS.และประยุกต์ใช้เท่านั้น ไม่ใช่สืบสวนหาคนร้าย
The same principal applied to proximity fuses, and World War II arial bombs...เป็นหลักการเดียวกับที่ประยุกต์ใช้ ใกล้เคียงกับฟิวส์ และสงครามโลกครั้งที่ 2 การระเบิดทางอากาศ
Its applications as it applies the pleural mesothelioma.ประโยชน์ของมันสามารถนำไป ประยุกต์ใช้กับการรักษา pleural mesothelioma ได้
I applied software that decrypts each of the 423 separate segments until the voice becomes clear.ฉันไำด้ประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ เพื่อถอดรหัสแถบเสียง ออกจาก 423 แถบเสียง จนกว่าเส้นเสียง จะมีความชัดเจน
I don't think they apply anymore.ผมก็ไม่คิดว่าพวกเขา จะประยุกต์ใช้ได้อีกต่อไป
It applies unto time and all eternal. Anything in the evidence safe is sacrosanct.มันถูกคนนำมาประยุกต์ใช้จนตราบเท่าทุกวันนี้และตลอดกาล หลักฐานอะไรที่อยู่ในห้องนิรภัยมันจะถูกล่วงละเมิดไม่ได้
So what do you think we can learn from that behavior that we can apply to our own lives?งั้นเธอคิดว่าเราจะเอาพฤติกรรมพวกนี้ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไง
Mastering the spreadsheet will give you a skill you can apply to many jobs.พวกโปรแกรมทำตาราง จะทำให้คุณสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานจำนวนมาก
The way around that is concentrating the heat to boost through this.เราประยุกต์ใช้จุดที่มีความร้อนคงที่ ให้กับหมุดก็จะขยายตัว
Yeah, I'm going through all those typical teenage girl issues like: Finals and college applications and am I gonna get asked to prom.เหมือนรอบชิงชนะเลิศและการประยุกต์ใช้ในวิทยาลัย และที่ผมจะรับเราไปงานพร็อม
It could make a light flash for an instant or turn a compass needle briefly, but it had no practical application.มันจะทำให้แสงแฟลชทันที หรือเปิดเข็มทิศสั้น ๆ แต่มันก็ไม่ได้มีการประยุกต์ใช้จริง
You seem to have managed to put a lot of it into practice.ดูเหมือนคุณเอามาประยุกต์ใช้ได้ไม่น้อย

ประยุกต์ใช้ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使用[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
利用[りよう, riyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
採用[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประยุกต์ใช้
Back to top