ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประภาพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประภาพ*, -ประภาพ-

ประภาพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประภาพ (n.) power See also: influence, might, majesty Syn. อำนาจ, ฤทธิ์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประภาพ
Back to top