ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประพฤติชั่ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประพฤติชั่ว*, -ประพฤติชั่ว-

ประพฤติชั่ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประพฤติชั่ว (v.) sin See also: commit a sin, do evil Syn. ทำชั่ว, ประกอบกรรมชั่ว, ทำผิด, ประพฤติไม่ดี, กระทำผิด, ทำบาปทำกรรม Ops. ทำบุญ
ประพฤติชั่ว (v.) do evil See also: commit a sin Syn. ทำเลว, ทำผิด, ทำบาป, กระทำผิด Ops. ทำดี
English-Thai: Nontri Dictionary
malefactor(n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
errant (adj.) ที่ประพฤติชั่ว See also: ซึ่งประพฤติตัวไม่ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You place wrath upon errant hem.เจ้าปล่อยความโกรธเคืองอยู่ในความประพฤติชั่ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประพฤติชั่ว
Back to top