ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประท้วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประท้วง*, -ประท้วง-

ประท้วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประท้วง (v.) protest See also: object, oppose Syn. คัดค้าน, ค้าน, ต่อต้าน
English-Thai: HOPE Dictionary
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง
outcry(เอาทฺ'ไคร) n. เสียงร้องดัง,เสียงโวยวาย,การโวยวาย,การประท้วงหรือคัดค้านอย่างรุนแรง,
protest(โพรเทสทฺ') vt.,vi. คัดค้าน,ประท้วง,ประกาศยืนยัน,ยืนยัน,เสนอแย้ง,ปฏิเสธชำระ (บิล) n. (โพร'เทสทฺ) การคัดค้าน,การประท้วง,การปฏิเสธการชำระบิล,คำร้อง., See also: protester n. protestingly adv., Syn. objection
protestant(พรอท'ทิสเทินทฺ) n. ศาสนิกชนของนิกายศาสนาคริสต์ที่แยกตัวจากโรมันคาทอลิกตั้งแต่ศตวรรษที่ 16,, See also: protestant n. ผู้ประท้วง ผู้คัดค้าน adj. เกี่ยวกับนิกายดังกล่าว,ซึ่งประท้วง
protestation(พรอท'ทิสเท'เชิน) n. การคัดค้าน,การประท้วง,การประกาศยืนยัน,การเสนอแย้ง
remonstrant(รีมอน'สเทรินทฺ) adj. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง n. ผู้คัดค้าน,ผู้ทัด-ทาน,ผู้ประท้วง,ผู้โต้แย้ง
remonstrate(รีมอน'สเทรท) vt. คัดค้าน,ทัดทาน,ประท้วง,โต้แย้ง vi. คัดค้านหรือโต้แย้งด้วยเหตุผล, See also: remonstration n. remonstrative adj. remonstrator n., Syn. protest,object,contend
roof(รูฟ) n. หลังคา,หลังคาสิ่งปลูกสร้าง,หลังคารถ,โครงค้ำหลังคา,สิ่งที่คล้ายหลังคาบ้าน,เพดาปาก,ส่วนบน,แผ่นบน -Phr. (raise the roof ทำให้เกิดเสียงดัง,บ่นหรือประท้วงด้วยเสียงที่ดังทะเลาะกันเสียงดัง) vt. มุงหลังคา,ครอบ,ปิดคลุม pl. roofs
sit-in(ซิท'อิน) n. การจับกลุ่มนั่งประท้วง
walk(วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน,ระยะที่เดิน,ท่าทางการเดิน,ฐานะ,สภาพ,ทางเดิน,สถานที่เดิม,ไร่นา,กลุ่ม,ฝูง,ทางเร่ขาย, See also: walkable adj.
walkout(วอค'เอาทฺ) n. การประท้วงโดยเดินออกจากที่ประชุม S. strike
English-Thai: Nontri Dictionary
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน
protest(n) การประท้วง,คำคัดค้าน,การคัดค้าน,การต่อต้าน
protestant(n) ผู้นับถือลัทธิโปรเตสแตนต์,ผู้ประท้วง,ผู้คัดค้าน
protestation(n) คำประท้วง,คำคัดค้าน,คำร้อง
remonstrate(vt) ประท้วง,คัดค้าน,ทัดทาน,โต้แย้ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
picketing๑. การถือป้ายประท้วง๒. การขัดขวางไม่ให้เข้าทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remonstranceการประท้วง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
representation๑. การเป็นผู้แทน๒. หนังสือแสดงความไม่พอใจ (เบากว่าประท้วง)๓. การแถลงในนามของรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sit-inการยึดพื้นที่ประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demarcheการยื่นหนังสือประท้วง [การทูต]
Protest movementsขบวนการประท้วง [TU Subject Heading]
Tiananmen Square incident, 1989เหตุการณ์ชุมนุมประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมิน, ค.ศ. 1989 [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demonstrate (vi.) ประท้วง Syn. protest
walk (vi.) ประท้วงด้วยการเดิน (คำไม่เป็นทางการ)
strike against (phrv.) ประท้วงต่อ Syn. hang out for, hold out for, stand out for, stick out for
fetch out (phrv.) ประท้วงหยุดงาน Syn. bring out
strike for (phrv.) ประท้วงหยุดงานสำหรับ See also: ประท้วง Syn. hang out for, hold out for, stand out for
book off (phrv.) ประท้วงไม่ทำงาน See also: ประกาศไม่เข้าทำงาน
blackleg (n.) ผู้ยังคงทำงาน ขณะที่คนอื่นหยุดงานประท้วง
bring out (phrv.) หยุดงานประท้วง Syn. be out, call out, come out
call out (phrv.) กระตุ้นให้ประท้วงหยุดงาน See also: ทำให้ประท้วงหยุดงาน Syn. bring out
closed by strike (adj.) ปิดเพราะการหยุดงานประท้วง
come out (phrv.) หยุดงานประท้วง Syn. be out, call out
crush (vt.) ปราบการประท้วง
demonstrate against (phrv.) เดินขบวนประท้วง See also: ประท้วง, คัดค้าน
demonstration (n.) การประท้วง See also: การเดินขบวน
eco warrior (sl.) นักประท้วงทางสิ่งแวดล้อม
fink (n.) คนที่ยังทำงานในขณะที่คนอื่นผละงานประท้วง (คำสแลง) See also: คนงานที่ไม่ยอมหยุดงานขณะมีการประท้วงหยุดงาน Syn. strikebreaker, scab
get out (phrv.) หยุดงานประท้วง Syn. bring out
go out (phrv.) หยุดงานประท้วง
go-slow (n.) การประท้วงโดยทำงานล่าช้ากว่าปกติของคนงาน
hue and cry (idm.) การส่งเสียงประท้วงกึกก้อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The cardinal told Langdon he was being held in Castel Sant'Angelo.FVU ประท้วง การเข้าชมของคาทอลิกหัวหน้าบาทหลวง.
How is it these protesters can be here for weeks on end.นี่เป็นวีธีการ ชุมนุม ประท้วง ที่สามารถทำนี่ได้จนสิ้นสัปดาห์นี้
A strike? Because I got rid of pretzels and fancy toilet paper?ประท้วง เพราะผมงดเพร็ทเซิล กับกระดาษชำระเเพงๆ เหรอ
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ
How many were going to strike?ผู้ประท้วงมีเท่าไหร่
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น
We heard rumors there was going to be some kind of a peaceful protest march.{\cHFFFFFF}เราได้ยินข่าวลือมีเป็นไปได้ ชนิดของความสงบสุขเดินขบวนประท้วงบางส่วน
And I come back to the world, and I see all those maggots at the airport, protesting' me, spittin'.และผมกลับมาที่โลกและผมเห็น หนอนเหล่านั้นที่สนามบินประท้วงการคาย
Who are they to protest me, huh? Who are they?พวกเขาคือใครจะประท้วงผมฮะ พวกเขาคือใคร
A general strike?การประท้วงทั่วประเทศ
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น
There's not been one demonstration.ไม่มีการประท้วงอีกแล้ว
If there is one protest, one riot, a disgrace of any kind I will fast again.ถ้ามีการประท้วง จลาจล หรืออะไรก็ตาม ผมจะอดอาหารอีก
If I'm sent to jail, perhaps that is the best protest our country can make at this time.ถ้าผมถูกส่งเข้าคุกอีก มันอาจเป็นการประท้วงที่ดีที่สุด ของประเทศเราก็ได้
Monks burning themselves in protest.หรือพวกที่เผาตัวเองเพื่อประท้วง
The headline will read: "If Jonathan is fired, Hollywood flies."หัวข้อการประท้วงก็คือ ถ้าโจนาธานถูกไล่ออก,ฮอลลีวูดจะโดดตึกตาม
Groups of unemployed workers, who have grown in number due to the tax reforms enacted by the former Prime Minister, are rioting all across the country.กลุ่มคนว่างงานที่เพิ่มจำนวนขึ้น เนื่องจากการแก้ไขกฎหมายภาษี ตามคำสั่งของอดีตนายกรัฐมนตรี ลุกฮือขึ้นประท้วงทั่วประเทศ
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
"Methinks the lesbian doth protest too much." Just teasing.ฉันว่าพวกเลสเบี้ยน ไม่ค่อยประท้วงนัก
Well, must be some form of protest.เหรอ, เค้าอาจจะประท้วงก็ได้.
We found out later our protest got on TV.เรามาทราบภายหลัง การประท้วงของเราได้ในทีวี
On the local scene, police are at a loss to explain... the outbreak of violent crime among the city's clergy.รายงานท้องถิ่นแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดการติดต่อ ระหว่างการรายงานเหตุการณ์จลาจล ของกลุ่มประท้วงที่เกิดกลางเมือง
...as police clashed with neo-Nazi protesters.ขณะที่ตำรวจปะทะกับ ผู้ประท้วงนีโอนาซี
Many have come to protest, many to pray but most have come to participate in what's become the best show in town.ที่นี่ในทะเลทรายนิวเม็กซิโก หลายคนได้มาประท้วง จำนวนมากที่จะอธิษฐาน แต่ส่วนใหญ่ได้มามีส่วนร่วม
Mass Roumdup Of Actovosts Im North Mamchuroaมีการจับกุมผู้ชุมนุมประท้วง ใน แมนจูเรีย เหนือ
Langlois had been sacked by the government... and it seemed like every film buff in Paris had turned out in protest.ลองกัวส์ ถูกบีบให้ออก โดยรัฐบาล... และมันทำให้ แฟนหนังพันธุ์แท้ ทั้งปารีสออกมาประท้วง
My children believe that their demonstrations and sit-ins... and happenings... what, they believe that these possess the capacity... not only to provoke society, but also to transform it.ลูกป๊ามันเชื่อในการประท้วง การชุมนุม การสร้างสถานการณ์ อะไรพวกนั้น พวกมันเชื่อจริงๆว่า การใช้กำลังเข้าต่อสู้
Except this time the demonstrators weren't film buffs.แต่ครั้งนี้ผู้ประท้วง ไม่ใช่แค่แฟนหนังอีกแล้ว
It was hard to figure out what was happening... but it looked like shops had closed their doors, factories had gone on strike.มันยากที่จะเข้าใจว่า ได้เกิดอะไรขึ้น... แต่ดูเหมือนว่า ร้านค้าต่างพากันปิด โรงงานต่างๆ หยุดงานประท้วง
It's the second strike in two weeks...มีการประท้วง 2 ครั้งใน 2 สัปดาห์
My wife and I some years ago had at our home a demonstration.หลายปีก่อน ผมกับภรรยา เจอการประท้วงที่บ้าน
As a public demonstration it wasn't very effective due to the fact that this is a very rural area two people and a dog and it's not a very big house which I think rather surprised them but then we sat down and talked to themถ้ามองในแง่ของการประท้วง มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไร เพราะบ้านผมอยู่ในเขตชนบท มีคนอยู่แค่ 2 คนกับสุนัขตัวหนึ่ง
As the Moody-Stuarts serve tea to protestorsในขณะที่สามีภรรยามูดี-สจวตเลี้ยงชาแก่ผู้ประท้วง
Again because we worked as a world wide coalition old women in Texas scientists in India activists sitting in Vancouver a little basmati action group.เราทำได้อีกครั้งเพราะเราร่วมมือกันเป็นพันธมิตรทั่วโลก กลุ่มหญิงชราในเท็กซัส นักวิทยาศาสตร์ในอินเดีย นักกิจกรรมนั่งประท้วงในแวนคูเวอร์
Protests and strikes. Troublemakers up north.การประท้วงและนัดหยุดงาน ก่อกวนขึ้นไปทางเหนือ
That peace agreement will be signed today in Tanzania between Tutsi rebel forces and President Habyarimana.ข้อตกลงสันติภาพจะถูกเซ็นต์วันนี้ ที่ซานทาเนีย ระหว่างกลุ่มประท้วงทุซซี่ กับ ประธานาธิบดี ฮาบิยารีมานา
Tutsi rebels have killed him.กลุ่มประท้วงทุซซี่ฆ่าเขา
These are not rebels.พวกเขาไม่ใช่กลุ่มประท้วง
He doesn't believe in guns. He goes on marches.เขาไม่เชื่อในปืนหรอก เขาเคยเดินประท้วงด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประท้วง
Back to top