ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประทัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประทัง*, -ประทัง-

ประทัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประทัง (v.) maintain See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด
ประทังชีวิต (v.) support oneself, one´s family See also: feed and clothe
English-Thai: HOPE Dictionary
bread(เบรด) n. ขนมปัง,อาหาร,เครื่องประทังชีวิต,ชีวิต,ความเป็นอยู่,เงินทอง vt. ปกคลุมด้วย,เศษขนมปัง
subsist(ซับซิสทฺ') vi. มีอยู่,ยังชีพ,ยังอยู่,อยู่รอด,ประทังชีพ,ดำรงชีพ, (ปรัชญา) ดำรงอยู่อย่างไม่มีที่สิ้นสุด., Syn. exist,love,be,occur,endure
subsistent(ซัยซิส'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ยังชีพ,อยู่รอด,ดำรงชีพ,ประทังชีพ,ฝังติด,ประจำตัว n. (ปรัชญา) สิ่งที่มีอยู่หรือเป็นของจริง
English-Thai: Nontri Dictionary
subsist(vi) มีชีวิตอยู่,อยู่,ยังชีพ,ประทังชีวิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alleviate; palliateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleviation; palliationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative; alleviative๑. -บรรเทาอาการ, -ประทังอาการ๒. ยาบรรเทาอาการ, ยาประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
living wageค่าจ้างประทังชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliate; alleviateบรรเทา, ประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliation; alleviationการบรรเทาอาการ, การประทังอาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
palliative medicationโอสถบำบัดบรรเทาอาการ, โอสถบำบัดประทัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scratch out (phrv.) ประทังชีวิต See also: พยุงไว้ Syn. eke out
struggle along (phrv.) ประทังชีวิต See also: ยังชีพได้ (แม้ลำบากมาก)
get by with (phrv.) ประทังชีวิตอยู่ได้ Syn. get by
live for (phrv.) ยังประทังชีวิตอยู่ต่อไปได้ (ในช่วงเวลาหนึ่ง) See also: ยังมีชีวิตต่อไปได้
make ends meet (idm.) มีรายได้พอประทังชีวิต See also: มีเงินพออยู่รอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look, we depend on the summer people for our very lives...ฟังนะ เราต้องพึ่งนักท่องเที่ยวหน้าร้อน เพื่อประทังชีวิต...
Last month I'm eating candy to stay alive.เดือนก่อนต้องกินเศษขนม เพื่อประทังชีวิต
Twelve hours of blood and sweat... to bring home barely enough to keep from starving.12 ชม.แห่งหยดเลือดและหยาดเหงื่อ... ถึงได้อาหารเพียงพอจะกลับบ้าน เพื่อช่วยประทังความหิว.
One small bite is enough to fill the stomach of a grown man.แค่คำเล็กๆ คำเดียว ก็เพียงพอที่จะประทังท้องสำหรับมนุษย์คนหนึ่ง
We'd be trapped here without food, supplies... .เราจะติดอยู่ที่นี่ขาดอาหารประทังชีวิต...
I sell them for a living nowฉันขายขยะแบบนี้ เพื่อประทังชีวิตเท่านั้นเอง
To survive... we do unspeakable things.ที่จะประทังชีวิต... พูดอะไรกันไม่ออก
{\pos(194,215)}Her job keeps her constantly on the road, probably living offงานของเธอทำให้เธออยู่บนถนนตลอด บางทีประทังชีวิต
We are distributing them to the people, but there is not enough to live on.เราต้องเอาออกมาแจกจ่ายแก่ประชาชน แต่มันไม่พอสำหรับประทังชีพ
Do you have anything of use in that hole you call a home?แล้วแกมีอะไรประทังชีวิตบ้างหนิ
They can't live off what we pay so they give lessons... work supermarket registers, wait tables, bake bread.ก็ลำพังค่าจ้างวงเราไม่พอประทังชีพ/N ก็เลยต้องหางานสอนไปด้วย ทำงานในซูเปอร์ เป็นบริกร อบขนมปัง
No one is trying to alarm you unduly, but we can't continue to scrape by, barely surviving.ไม่มีใครที่จะพยายาม เตีอนคุณอย่างเกินควร แต่พวกเราไม่สามารถดำเนินการต่อ เพื่อการประทังชีวิต ที่เกือบจะไม่พอต่อการดำรงอยู่
I understand your feelings, we are for lifeข้าเข้าในความรู้สึกท่าน เราต่างทำพอประทังชีวิต
An eight-day supply of food and water, a crossbow, season two of Star Trek:อาหารและน้ำที่ประทังชีพได้ 8 วัน,ชะแลง ดีวีดีสตาร์เทร็คซีรีส์ดั้งเดิมปี 2
Locating a sustainable food source, reestablishing a functioning government, procreating, or preserving the knowledge of mankind?หาแห่งอาหารประทังชีพ สร้างรัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพ สืบพันธหรือรักษาความรู้ของมวลมนุษย์
[ Sighs ] Yeah, so, they need a steady diet of human pituitary glands to survive.ใช่ พวกมันต้องการ สารอาหารจากต่อมใต้สมองของมนุษย์ เพื่อประทังชีวิต
It'll last us, like, nine months and save us a bundle.มันก็พอประทังเราได้สักเก้าเดือน ช่วยประหยัดได้อยู่
I sell ice for a living.ข้าขายน้ำแข็งเพื่อประทังชีวิต
Yeah, you telling the truth there.ไม่สำคัญว่าจะหาเงินมาจากไหนประทังชีวิต เออ แกพูดความจริงว่ะ
Many take the boat with barely enough money to survive a few days in London, but still they emigrate because they see hope across the sea, hope they cannot see in Ireland.หลายคนโดยสารเรือมา ด้วยเงินที่พอประทัง 1-2 วัน แต่ก็ยังอพยพมาเพราะเห็นความหวังที่ต่างถิ่น ความหวังที่มองไม่เห็นในไอร์แลนด์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประทัง
Back to top