ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประณิธาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประณิธาน*, -ประณิธาน-

ประณิธาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประณิธาน (n.) determination See also: wish, resolution, aspiration

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประณิธาน
Back to top