ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประชิดติดกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประชิดติดกัน*, -ประชิดติดกัน-

ประชิดติดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชิดติดกัน (adv.) near See also: close Syn. จรดกัน, ติดกัน, เคียง, ใกล้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประชิดติดกัน
Back to top