ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประชาธิปไตย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประชาธิปไตย*, -ประชาธิปไตย-

ประชาธิปไตย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประชาธิปไตย (n.) democracy Syn. ระบบประชาธิปไตย
English-Thai: HOPE Dictionary
democracy(ดิมอค'ระซี) n. ประชาธิปไตย,ความเสมอภาคของสังคม
democrat(เดม'มะแครท) n. ผู้นิยมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย,สมาชิกพรรคเดมโมแครท
democratic(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratical(เดมมะแครท'ทิค,เคิล) adj. เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาคของสังคม
democratise(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule
democratize(ดิมอค'คระไทซ) vt.,vi. ทำให้กลายเป็นประชาธิปไตย., See also: democratisation n. ดูdemocratize democratization n. ดูdemocratize, Syn. self-rule
English-Thai: Nontri Dictionary
democracy(n) การปกครองระบอบประชาธิปไตย,ความเสมอภาคทางการเมือง
democrat(n) ผู้นิยมระบอบประชาธิปไตย
democratic(adj) ประชาธิปัตย์,เกี่ยวกับประชาธิปไตย,เกี่ยวกับความเสมอภาค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
democracyประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democratic centralismคติประชาธิปไตยรวมศูนย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
democratizationการทำให้เป็นประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Democracyประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Democraticแบบประชาธิปไตย [การแพทย์]
Democratizationการพัฒนาประชาธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizentry egalitarianism (n.) ประชาธิปไตย See also: ความเป็นประชาธิปไตย
democracy (n.) ประชาธิปไตย See also: ความเป็นประชาธิปไตย Syn. citizentry egalitarianism
constituent (n.) ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
democracy (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย Syn. republic commonwealth
democrat (n.) นักประชาธิปไตย See also: ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย Syn. independent, populist
democratic (adj.) เกี่ยวกับประชาธิปไตย See also: เกียวกับความเสมอภาค Syn. egilitarian
democratically (adv.) อย่างเป็นประชาธิปไตย See also: อย่างเสมอภาค Syn. equally
democratism (n.) ความเห็นเป็นประชาธิปไตย
democratization (n.) การทำให้เป็นประชาธิปไตย
democratize (vi.) กลายเป็นประชาธิปไตย Syn. equalize
democratize (vt.) ทำให้เป็นประชาธิปไตย Syn. equalize
egilitarian (adj.) เกี่ยวกับประชาธิปไตย See also: เกียวกับความเสมอภาค
jackboot (n.) การปกครองที่โหดเหี้ยมและไม่เป็นประชาธิปไตย
populist (n.) นักประชาธิปไตย See also: ผู้นิยมการปกครองในระบบประชาธิปไตย Syn. independent
republic commonwealth (n.) การปกครองแบบประชาธิปไตย See also: ระบอบประชาธิปไตย, ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธปไตย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Today, democracy, liberty and equality are words to fool the people.วันนี้ เสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเสมอภาพ คำที่จะใช้หลอกประชาชน
Does the ranted to be some measure of accountability?บรรษัท ประชาธิปไตย จำกัด จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์ในด้านความรับผิดบ้างหรือเปล่า?
They gave us science, democracy, and little cubes of charred meat that taste like sweat.ให้เรามาทั้งวิทยาศาสตร์ ประชาธิปไตย แล้วก็เนื้อไหม้หั่นเต๋าที่รสชาติยังกะเหงื่อ
You export democracy, yes?พวกส่งออก ประชาธิปไตย ใช่ใหม
Democracy. What a ruse.ประชาธิปไตย เหลวไหลน่ะ
Democracy, Bones, not a pickle.ประชาธิปไตย,โบนส์ ไม่ใช่ของดอง
To its own democracy.ประชาธิปไตยของประเทศอีกด้วย
A democracy is only as strong as the people who comprise it.ประชาธิปไตยจะแข็งแกร่งหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับประชาชนเท่านั้น
True democracy and capitalism cannot coexist.ประชาธิปไตยที่แท้จริงกับลัทธิทุนนิยมอยู่ด้วยกันไม่ได้
Democracy is, uh, hard, but we were making progressประชาธิปไตยสำหรับเรา เอ่อ ค่อนข้างลำบาก แต่เราก็กำลังผลักดันไปด้วยดี
Democracy doesn't mean you can ignore the minority.ประชาธิปไตยไม่ได้หมายความว่าคุณสามารถไม่ฟังเสียงข้างน้อย
"Democracy is fragrant." "Liberty is odious.""ประชาธิปไตย มันช่างหอมยวนใจ"
In the name of democracy, let us use that power.ในชื่อของประชาธิปไตย ทุกคนจะมีอำนาจ
Soldiers, in the name of democracy, let us unite!ทหาร ในนามของประชาธิปไตย ให้พวกท่านร่วมกับเรา
This, I have always thought, is a remarkable thing about democracy.นี้ผมได้คิดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
During the war he was very curious about democracy. I gave him my views.{\cHFFFFFF}ระหว่างสงครามเขาอยากรู้อยากเห็นมาก เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ฉันให้เขามุมมองของฉัน
Your democracy's a fraud!{\cHFFFFFF}ประชาธิปไตยของคุณฉ้อโกง!
Quite frankly, my government is still waiting to see... some evidence of democratic reforms in Sarkhan.{\cHFFFFFF}ค่อนข้างตรงไปตรงรัฐบาลของฉัน ยังคงรอดู ... {\cHFFFFFF}หลักฐานของประชาธิปไตย การปฏิรูปใน Sarkhan
Mr. Ambassador, the ideal of democracy... has been the fountain of my life.{\cHFFFFFF}นายเอกอัครราชทูต อุดมคติของประชาธิปไตย ... {\cHFFFFFF}has been the fountain of my life.
We're all members of the same team, each playing our part in the fight for freedom and democracy.เราทุกคนในทีมเดียวกัน แต่ละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในการต่อสู้ เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย
I was beginning to forget what democracy means.สิ่งที่หมายถึงการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย มันเป็นสะพานที่ยอดเยี่ยม
Quite extraordinary powers in a democracy.วิสามัญผู้มีอำนาจค่อนข้าง ในระบอบประชาธิปไตย
Our country is a peace-loving democracy.ประเทศของเราเป็นประเทศประชาธิปไตย...
They boast democracy, but they're no better than the last lot.พวกเขาอยากเห็นประชาธิปไตย, และครั้งนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าครั้งก่อนๆ
You calling me a blimp, you fucking Democrat?แกบอกฉันเป็นพวกหัวรั้น / แกเป็นพวกประชาธิปไตยหรือไง?
I'm the chauffeur for the Democratic Party.ผมเป็นคนขับรถ ของงานรวมพลประชาธิปไตย
Football is not a democracy and you will do as I say because I know what's best for you.ฟุตบอล ไม่ใช่ประชาธิปไตยนะโว้ย นายต้องทำตามที่ฉันสั่งเท่านั้น เพราะฉันรู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับทีม
There were very few chartered corporations in early United States history.ในยุคต้นของ (แมรี ซูเปอร์นิค โครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) ประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
Corporations don't advertise products particularly;การบริหารภาพพจน์ - บรรษัทไม่ได้โฆษณาสินค้าเพียงอย่างเดียว (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย)
...you can roughly locate any community somewhere along a scale running all the way from democracy to despotism....คุณสามารถกำหนดตำแหน่งประเทศใด ๆ ตามไม้บรรทัดนี้ ที่มีมาตรวัดตั้งแต่ระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงระบอบเผด็จการ
Well for one thing avoid the comfortable idea that the mere form of government can of itself safeguard a nation against despotism.อย่าปักใจเชื่อง่าย ๆ ว่า แค่มีรัฐบาลในรูปแบบประชาธิปไตย จะสามารถคุ้มครองชาติให้พ้นจากลัทธิเผด็จการได้
So I think they're going out of their range and its certainly is not democratic.ผมจึงคิดว่าพวกเขากำลังทำเกินบทบาทหน้าที่ และนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่ ๆ ผมไม่สนใจเลยว่า (โรเบิร์ต มังคส์)
For too long now giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world.เป็นเวลานานเกินไปแล้ว (จิม แลฟเฟอร์ตี สมาคมทนายความแห่งชาติ) ที่เราปล่อยให้บรรษัทยักษ์ใหญ่ บ่อนทำลายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา
61 percent of Arcatans voted in favour of publicly discussing whether democracy is even possible with large corporations ...so much wealth and power under law.61% ของชาวเมืองอาร์เคตาลงคะแนนเสียงเห็นชอบ ให้มีการประชาพิจารณ์ว่าระบอบประชาธิปไตย สามารถอยู่ร่วมกับบรรษัทขนาดใหญ่ได้หรือไม่
They also voted to form a committee to ensure democratic control over corporations in Arcata.ชาวเมืองยังลงคะแนนเสียงตั้งคณะกรรมการ เพื่อควบคุมบรรษัทในเมืองอาร์เคตาไว้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
Corporations are not accountable to the democratic process.บรรษัทไม่มีความรับผิด (เอมี ฟิลด์ นักทำงานด้านสังคม) ต่อกระบวนการประชาธิปไตย นี่แหละคือประเด็น
If we use the model of boycott and voting with your dollars that's an undemocratic situation.นั่นคือภาวะที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย เรากลัวอะไร? (นิโคล บาร์คิลอน แฟรงค์ ผู้จัดการสำนักงาน)
And by the way you don't get to have this little democracy forum in those communities either.คุณก็คงไม่มีสมัชชาประชาธิปไตยเล็ก ๆ แบบนี้ ในชุมชนต่าง ๆ ด้วย
So we've got to undo a lot of things in order to be smart enough to do this really dangerous and risky and difficult work you know the best way that we possibly can.เราต้องหาทางคลี่คลายหลายสิ่งหลายอย่าง (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) เพื่อให้เราเก่งกล้าสามารถเพียงพอ ที่จะทำภารกิจเสี่ยงอันตรายและยากลำบากอย่างยิ่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประชาธิปไตย
Back to top