ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจำใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจำใจ*, -ประจำใจ-

ประจำใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำใจ (v.) adhere to See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Never try, never fail. " Those are the words I live by."ไม่ลอง ก็ไม่พลาด" คติประจำใจฉันเอง
Then do you know what's the motto of Jean Paul?งั้นเธอรู้คติประจำใจของจอห์นพอลไหม
Spic-And-Span, that's my motto.สะอาดเอี่ยมเรี่ยมพริ้ง คือคติประจำใจ
I guess we could, but you know my motto...ใช่ๆ - แต่พวกเธอรู้มั้ยคติประจำใจชั้นคืออะไร
This man, however, does not share that moral dellima...no ....แต่กับชายผู้นี้ ไม่ได้ยึดประจำใจแบบนั้น ...ชายผู้นี้
That's... quite a motto; right.นั่นดูเหมือน... จะเป็นคติประจำใจ ใช่มั้ย
That was a phrase my sponsor used to use with me back when I first started coming to meetings.นั่นแหล่ะคือคติประจำใจของผม ที่นำมาใช้กับตัวผม ยอ้นกลับไป สมัยที่ผมเข้าร่วมประชุมครั้งแรก
General Guan stays true to his principlesความซื่อสัตย์เป็นคติประจำใจของแม่ทัพ กวนอู
I wish I had a God, truly!ข้าหวังให้ตัวเอง มีเทพประจำใจ จริงๆนะ
You know Briggs' mantra. "No love in Graceland."คติประจำใจบริกส์ "โนเลิฟในเกรซแลนด์"
A man's got to have a code.ชายทุกคนต้องมีกฎประจำใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจำใจ
Back to top