ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประจักษ์แจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประจักษ์แจ้ง*, -ประจักษ์แจ้ง-

ประจักษ์แจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจักษ์แจ้ง (v.) be evident See also: be certain, be convinced, be obvious, be clear, realize Syn. เห็นประจักษ์, ปรากฏชัด, เข้าใจ, ตระหนัก, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ทราบ, รู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to trust in the one thing I know with absolute clarity.และให้เชื่อในอย่างนึงที่ผมประจักษ์แจ้ง
But it occurs to me many of you don't have the necessary reference points... to fully appreciate these iconic texts of English literature.แต่ครูประจักษ์แจ้งแล้วว่า หลายคนยังหาที่มาที่ไปของมันไม่ได้ จึงอยากเติมเต็มถ้อยคำในต้นฉบับ ในเชิงพรรณาโวหาร
But it's KIM Hong-do that the King loves and his style that dictates trendsทว่าคิมฮองดู เป็นที่โปรดปรานของพระราชา ผลงานของเขาเป็นที่ประจักษ์แจ้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประจักษ์แจ้ง
Back to top