ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกายพรึก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกายพรึก*, -ประกายพรึก-

ประกายพรึก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกายพรึก (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
morning starดาวประกายพรึก,ดาวศุกร์, Syn. Venus
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is two hands above the horizon in midsummer, that's due west.เมื่อดาวประกายพรึกอยู่สูง2ฝ่ามือ เหนือขอบฟ้าคิมหันทางเบื้องตะวันตก
The sun is but a morning star.ดวงตะวันเป็นแต่เพียงดาวประกายพรึก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกายพรึก
Back to top