ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกอบการค้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกอบการค้า*, -ประกอบการค้า-

ประกอบการค้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกอบการค้า (v.) trade See also: engage in trade, do business Syn. ค้าขาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dealerผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
traderผู้ค้า, ผู้ประกอบการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Built in the early 1 7 40s... and given to the city by the merchant Peter Faneuil.และมอบให้กับเมืองโดย ผู้ประกอบการค้าปีเตอร์ แฟนฮูวิล
Our repo trader might be making his move tonight.ผู้ประกอบการค้าของเรา น่าจะเคลื่อนไหวในคืนนี้
You'd think a diamond merchant hires a security guard, he does some kind of background check.คุณคิดว่าผู้ประกอบการค้าเพชร ได้ว่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งเขามีประวัติเบื้องหลัง
Well, I'll tell you what, maybe the diamond merchant wanted a crooked security guard.เอ่อ ผมจะบอกอะไรคุณนะ บางทีผู้ประกอบการค้าเพชร ต้องการคนคดโกงมาเป็นรปภ.
I just told you that I am fully willing to inform every merchant in Nassau that you murdered your way into ownership of this place.ข้าแค่บอกให้เจ้ารู้ว่าข้ายินดีอย่างยิ่ง เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการค้าทุกราย ในนัสเซาทราบ ว่าเจ้าฆ่าคนมันเป็นวิธีที่เจ้าใช้เข้าครอบครอง เป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้
Which merchants will see Mr. Rackham hanged?ผู้ประกอบการค้าคนไหนมันอยากจะเห็น คุณแรคแฮมถูกจับแขวนคอหรือ
And a hell of a trader.และนรกของผู้ประกอบการค้า
Ben Rickert was a former trader in Singapore for Chase who quit the whole game in disgust.เบน ริคเคอท เป็น ผู้ประกอบการค้าในอดีตในสิงคโปร์ สำหรับเชสที่ลาออกจากเกม ทั้งหมดด้วยความขยะแขยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกอบการค้า
Back to top