ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ประกบตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ประกบตัว*, -ประกบตัว-

ประกบตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประกบตัว (v.) tail See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely Syn. เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว) Ops. ปล่อยตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
cover(คัฟ'เวอะ) {covered,covering,covers} vt. ปกคลุม,คลุม,กลบ,ปิดคลุม,ปิดบัง,ครอบ,นำมาซึ่ง ป้องกันคุ้มกัน,ครอบคลุม,รวมทั้ง,ชดเชย,ชดใช้,สังวาสกับ,กก (ไข่) ,ประกบตัว. vi. แทน,ซ่อน -Phr. (cover up ปิดเป็นความลับ,ปิดอย่างมิดชิด) n. ที่ปิด,ฝา,ที่ครอบ,ปก,ปลอก,ยางนอก,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Huddle up, bros. Let's go deep, baby. Let's go deep.ประกบตัวไว้ เพื่อน ฉันอยากให้นายเจาะ ตัวประกบเข้าไป
Picked up a tail. Got to be feds.ถูกตามประกบตัวอยู่ โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
I'll cover him.ฉันจะตามประกบตัวเขาเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ประกบตัว
Back to top