ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรองดอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรองดอง*, -ปรองดอง-

ปรองดอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรองดอง (v.) harmonize See also: be reconciled, be in harmony, compromise, come to terms, be in concord Syn. ออมชอม, ประนีประนอม, ยอมกัน, ไม่แก่งแย่งกัน, กลมกลืน, สมัครสมาน, ลงรอย
English-Thai: HOPE Dictionary
absonant(แอบ' โซนัน) adj. ไม่ปรองดองกัน
accommodate(อะคอม' โมเดท) vt. ทำให้เหมาะ, จัดที่ให้อยู่, ทำให้เคย, ปรองดอง, จัดให้,
accommodation(อะคอมโมเด' เชิน) n. การปรับตัว, การต้อนรับ, การปรองดอง, สิงที่อำนวยความต้องการหรือความสะดวก. -accommodations n. ที่พัก,อาหารและที่พัก,ที่นั่งที่นอนบนรถไฟ, เงินยืม, ความพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่น, Syn. adaptation, convenie
adjust(อะจัสทฺ') vt. ปรับ,ปรับตัว,จัด,ปรองดอง, Syn. adapt, regulate, harmonize)
adjustment(อะจัสทฺ' เมินทฺ) n. การปรับตัว, การจัด, การปรองดอง, การแก้ไข, ตัวปรับ
atone(อะโทน') vt.,vi. ชดเชย,ไถ่คืน, แก้ไข,ตกลง,ทำให้ปรองดองกัน. -atonable adj. -atoner n., Syn. expiate, repent)
bon accordn. ความปรองดองซึ่งกันและกัน
conciliate(คันซิล'ลีเอท) {conciliated,conciliating,conciliates} vt. ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ผูกไมตรี,ชนะใจ,ประนีประนอม., See also: conciliation n. ดูconciliate, Syn. appease,placate
conciliator(คันซิล'ลีเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย,ผู้ทำให้ปรองดองกันได้,ผู้ประนีประนอมให้ยอมกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
eireniconn. ข้อเสนอให้ปรองดองกัน
harmonise(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
harmonize(ฮาร์'โมไนซ) vi.,vt. (ทำให้) ประสานกัน,ปรองดองกัน,กลมกลืนกัน., See also: harmonizable,harmonisable. harmonization n. harmonizer n.
reconcilable(เรค'เคินไซละเบิล) adj. ประนีประนอมกันได้,ปรองดองกันได้,คืนดีกันได้,ไกล่-เกลี่ยได้, See also: reconcilability n reconcilably adv.
reconcile(เรค'เคินไซลฺ) vt. ประนีประนอม,ไกล่เกลี่ย,ทำให้ปรองดองกัน,ทำให้คืนดีกัน,ทำให้ลงรอยกัน,ทำให้เชื่อมกัน,, See also: reconciler n. reconcilingly adv., Syn. conciliate
tenable(เทน'นะเบิล) adj. ยึดถือได้,ป้องกันได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้., See also: tenability n. tenableness n. tenably adv.
unite(ยูไนทฺ') vt. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สอดคล้องกัน,ทำให้ยึดติดกัน, Syn. merge,combine,merge,associate,ally,join
united(ยูไน'ทิด) adj. รวมกัน,ร่วมกัน,สามัคคี,ปรองดองกัน,พร้อมเพรียงกัน,สอดคล้องกัน., See also: unitedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
conciliate(vt) ทำให้ปรองดองกัน,ไกล่เกลี่ย,ประนีประนอม
concord(n) การลงรอยกัน,ความปรองดองกัน,ข้อตกลง,สัญญา
discordant(adj) ไม่ปรองดองกัน,บาดหมางกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่สามัคคีกัน
harmonious(adj) เข้ากัน,กลมกลืนกัน,ประสาน,ลงรอย,ปรองดอง,สามัคคี
harmonize(vi) เข้ากัน,ประสานกัน,ลงรอยกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
rapport(n) ความสามัคคี,ความปรองดอง,สายสัมพันธ์,ไมตรีจิต
reconcile(vt) ทำให้ปรองดอง,ทำให้คืนดี,ไกล่เกลี่ย
tenable(adj) กันไว้ได้,รักษาไว้ได้,ปรองดองกันได้
union(n) การรวมกัน,ความปรองดองกัน,สมาคม,สหภาพ
unite(vi) รวมกัน,ผูกกัน,สมรสกัน,ปรองดองกัน,สามัคคีกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reconciliationการปรองดอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
concert of nationsความปรองดองระหว่างชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reconcile with (phrv.) ปรองดอง See also: ทำให้เข้ากัน Syn. square with
conciliation (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก See also: การไกล่เกลี่ยให้ Syn. reconcilement, rapprochement
congruency (n.) การปรองดองกัน Syn. correspondence, harmony
disunion (n.) การไม่ปรองดองกัน See also: การแตกความสามัคคี, การไม่เป็นเอกภาพ
fight out (phrv.) ทำให้ปรองดอง Syn. slug out
irreconcilable (adj.) ไม่สามารถปรองดองกันได้ See also: ไม่สามารถคืนดีกันได้
rapport (n.) ความปรองดองกัน See also: ความสามัคคี, ความเห็นใจ, ไมตรีจิต Syn. harmony, relationship, understanding
reconcile (vt.) ทำให้ปรองดองกัน See also: ประนีประนอม, ไกล่เกลี่ย Syn. conciliate
reconcilement (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก See also: การไกล่เกลี่ย
reconciliation (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก See also: การไกล่เกลี่ยให้ Syn. conciliation, reconcilement, rapprochement
reconcilliatory (adj.) ซึ่งทำให้ปรองดองกันอีก See also: ซึ่งไกล่เกลี่ยให้
slug out (phrv.) ทำให้ปรองดอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think we need to clear the beer bottles todayปรองดองกัน หรือ ยั่วให้เกิดอารมณ์เนี่ย
Now, three of the founders coexisted quite harmoniously.ผู้ก่อตั้งทั้งสาม ทำงานปรองดองเป็นอย่างดี
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย"
Two ancient families lived in harmony at the edge of the valley.สองตระกูลเก่าแก่ อยู่อย่างปรองดอง ใกล้ๆ หุบเขา
The rainbow nation starts here.ความปรองดองของประเทศ.. เริ่มต้นที่นี่แหละ
There's not exactly going to be the rainbow nation out there.เราอาจจะไม่ได้เห็นความปรองดอง.. เท่าไหร่หรอกนะวันนี้
With other couples, the lucky ones, it highlights the essential harmony of their partnership.กับคู่รักคู่อื่นๆ คู่ที่โชคดี มันเน้นให้เห็นถึงความปรองดอง ในการเป็นคู่ชีวิตของพวกเขา
In an attempt to control the violence, the two parties also unveiled a new peacekeeping force.มีความพยายามจะควบคุมความรุนแรง ทั้งสองพรรคเปิดตัวนโยบายปรองดอง แต่ไม่สำเร็จ
We all yearn for reconciliation, for catharsis.เราทุกคนโหยหาความปรองดองสำหรับถ่าย
Together, we are committed to the promotion of tolerance.แต่เราสัญญาว่าจะส่งเสริม ความปรองดองนี้ไปด้วยกัน
Not to worry. I happen to be an expert mediator.ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันเป็นนักสร้างความปรองดองมืออาชีพ
If we do not have money for war, then we only have one choice, and that's to make peace with the revolutionaries.เราก็มีอีกแค่ทางเลือกเดียว คือปรองดองกับกลุ่มนักปฏิวัติ กล้าดียังไง
How dare you!ไปปรองดองก็เท่ากับยอมรับมัน
I'll never agree to making peace!ข้าไม่มีวันเห็นด้วยที่เจ้าคิดจะไปปรองดอง
Just the same, now that you and Alex are on better terms I'd like you to use her as a resource.ก็แทบจะเหมือนกัน ทีนี้เธอกับอเล็กซ์ปรองดองกันดีแล้ว ฉันอยากให้เธอใช้เขาเป็นข้อมูล
It does not bring people closer together. It brings them farther apart.มันไม่ทำให้คนปรองดองกัน มีแต่จะห่างออกไป
Usually, you two are the king and queen of reconciliation.จริงๆแล้วพ่อกับเขาก็เหมือนคู่แห่งการปรองดอง
This is good -- harmony, communication.นี่มันดีนะ ความปรองดอง การสื่อสาร
I must admit I do find it ironic that we proponents of coexistence find it so very difficult to coexist with our enemies.ผมยอมรับ ผมรู้ว่ามันดูน่าขัน กับการที่เราสนับสนุนการปรองดอง รู้ว่ามันยากที่จะอยู่ร่วม กับศัตรูของพวกเรา
Security chief Benjamin Franklin Chang, a man who has brought security, harmony, and success to what is fast becoming the area's premier community college.เขาคือหัวหน้า รปภ. เบนจามิน แฟรงคลิน แชง ชายผู้มอบความปลอดภัย ความปรองดอง
So you went from assaulting each other to reconciling in a matter of a few days?งั้นคุณเปลี่ยนจากที่ห่ำหั่นกันและกัน มาปรองดองกันในเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะ
Charles, how could you, after everything I've done to try to make peace?ชาร์ล เธอทำได้ยังไง หลังจากที่ฉันพยายามทำทุกสิ่งเพื่อสร้างความปรองดอง
I don't want peace.ผมไม่ได้ต้องการความปรองดอง
It is how we survive.เราอยู่รอดมาด้วยวิธีนั้น เราพยายามที่จะอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง
It must be difficult for you to reconcile the two.มันคงจะลำบากมาก ที่จะปรองดองทั้งสองความคิด
If you hadn't figure out who killed Lila and... talked to sense to us the way you did, our families never would have reconciled, and we...ถ้าคุณยังหาคนฆ่าไลล่าไม่ได้ และบอกเหตุผลกับเราถึงวิธีดำเนินการ ครอบครัวเราไม่เคยปรองดองกัน
As commander of the Unsullied, he knows how to defeat the slavers and he knows when it is time to make peace.ในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการทหาร Unsullied เขารู้วิธีเอาชนะพวกนายทาส และเขารู้ว่าเวลาไหนควรปรองดอง

ปรองดอง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรองดอง
Back to top