ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรนเปรอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรนเปรอ*, -ปรนเปรอ-

ปรนเปรอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรนเปรอ (v.) satiate See also: surfeit, minister, pamper, indulge Syn. บำรุงบำเรอ, เลี้ยงดู, เอาใจใส่ดูแล, เอาอกเอาใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pamper (vt.) ปรนเปรอด้วยอาหาร Syn. greedy, overfeed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pleasure her whenever she requires.ปรนเปรอนาง ยามนางต้องการ
It was no secret that Dona Julia, would have been much better served by... two men of 25.มันไม่ใช่ความลับที่ว่า ดอนน่า จูเลีย อยากจะให้ชายวัย 25 สองคน ปรนเปรอเธอมากกว่า
And for that matter, all masturbatory emissions... where his sperm was clearly not seeking an egg... could be termed reckless abandonment.แล้วยิ่งกว่านั้นนะ การหลั่งจากการปรนเปรอตัวเองแต่ละครั้งล่ะ ซึ่งเห็นๆอยู่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิสนธิแต่อย่างใด อาจจะเรียกว่าเป็นการละทิ้งบุตรก็ได้
For breaking my heart... or for giving me the greatest pleasure...ที่หักอกฉัน... หรือที่ปรนเปรอฉันอย่างล้ำเลิศ
Yeah. A woman wants a man that knows how to ride her when she bucks.ใช่ ในห้องนอน ผู้หญิงต้องการผู้ชายที่ ที่รู้วิธีปรนเปรอสุขให้เธอ
She paid all his expenses and got dumped !เธอปรนเปรอเขา แต่โดนทิ้ง
You can raise a man's hopes without satisfying them.สามารถให้ความหวังผู้ชายได้ โดยไม่ต้องปรนเปรอเค้าก็ได้นะ
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก
Well, i thought i'd treat myself And wash the breakfast dishes first.ฉันจะปรนเปรอตัวเองก่อนเดี๋ยวค่อยไปล้างต่อ
If you see us through these mountains, my father will shower you with gold.ถ้าเจ้าได้ปล่อยข้าไป ท่านพ่อข้าจะปรนเปรอเจ้าด้วยทองคำ
I'm not at my best, but I think I could be of service.ข้าไม่สมบูรณ์นัก แต่คิดว่าข้าคงปรนเปรอท่านได้
But if you want me to keep spending my daddy's money in your podunk store,ซึ่งก็บอกไม่ได้อีกนั่นแหละ ว่าผิดที่เขา แต่ถ้าเธอยังอยากให้ฉัน ใช้เงินพ่อปรนเปรอ
They train little girls in the art of pleasuring old men.{\cHFFFFFF}สอนให้เด็กหญิงปรนเปรอชายเฒ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรนเปรอ
Back to top