ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปรกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปรกติ*, -ปรกติ-

ปรกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. ปกติ, ธรรมดา
English-Thai: HOPE Dictionary
apple menuเมนูลูกแอปเปิลหมายถึง โปรแกรมต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ที่สามารถสั่งให้ทำงานในระหว่างที่เครื่องกำลังทำโปรแกรมอื่นอยู่ได้ โปรแกรมเหล่านี้จะรวมอยู่ในเมนูที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกแอปเปิลแหว่ง (แทนที่จะมีชื่อเมนูตามปรกติ) และจะอยู่เป็นรายการแรกซ้ายมือสุดบนแถบเมนู เมนูนี้จะประกอบด้วยรายการย่อยอีกหลายรายการด้วยกัน เช่น นาฬิกา, เครื่องคำนวณ, แผงควบคุม ฯ รวมทั้งที่สำคัญที่สุด คือ แฟ้มภาพ ที่เรียกว่า scrapbook เป็นต้น
feasibility studiesการศึกษาความเป็นไปได้ในวิชาคอมพิวเตอร์หมายถึง การศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการมีหรือใช้คอมพิวเตอร์ โดยคำนึงถึงกำไรและต้นทุน ช่วงเวลา กำลังเงินและกำลังคน เพื่อให้ทำงานตามโครงการใด ๆ ที่กำหนด โดยปรกติในการศึกษาความเป็นไปได้ จะมีข้อเสนอแนะทางเลือกอื่นที่เหมาะสมไว้ด้วยเสมอ
ss/ddเอส-เอส/ดี-ดี ย่อมาจาก single sided / double density เป็นจานบันทึกข้อมูลรุ่นเก่าซึ่งไม่เป็นที่นิยมใช้กันแล้วในปัจจุบัน จานแบบนี้จะบันทึกข้อมูลลงได้เพียงด้านเดียว (single sided) แม้จะอัดให้แน่นได้ถึงสองเท่าตัวของความอัดแน่นอย่างปรกติก็ตาม (double density) จานบันทึกขนาด 51/4 นิ้ว จุได้เพียง 180 เค (180,000 ตัวอักขระ) ปัจจุบันจานบันทึกที่ใช้ทั่วไป จะเป็นประเภท DS/DD (double sided/double density) หรือ HD (high density) เพราะมีความจุมากกว่ามาก
unwonted(อันวอน'ทิด) adj. ผิดปรกติ,ผิดธรรมดา, Syn. abnormal
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
regularปรกติ, สม่ำเสมอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstraction๑. การแยกออก๒. ใบหน้ายาวเหตุสบฟันผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ametropiaสายตาผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
apothemระยะแนบใน [ของรูปหลายเหลี่ยมปรกติ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
concretion๑. นิ่ว [มีความหมายเหมือนกับ calculus]๒. การเชื่อมผิดปรกติ๓. กระบวนการทำให้แข็งขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
conventional duration of pregnancyระยะตั้งครรภ์ตามปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
disorder๑. ความพิการ, การเสียระเบียบ๒. (จิตเวช.) โรค, ความผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysfunction; malfunction; parafunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
emmetropiaสายตาปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exception๑. ยกเว้น๒. สิ่งผิดปรกติ, ความผิดปรกติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
excrescent-งอกออกผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hernia๑. ไส้เลื่อน [มีความหมายเหมือนกับ enterocele]๒. เฮอร์เนีย, ส่วนของอวัยวะเลื่อน (ผ่านช่องผิดปรกติ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
huntingเครื่องยนต์เดินผิดปรกติ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
magnetic anomalyค่าผิดปรกติของสนามแม่เหล็ก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
malformationรูปผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
malfunctionการทำหน้าที่ผิดปรกติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
normaltyสภาพปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalcyภาวะปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normalityสภาพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinaryสามัญ, ปรกติ, ธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orthochromatic-ติดสีปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sane-จิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sanityภาวะจิตปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sound๑. เสียง๒. เครื่องแยงตรวจ๓. หยั่ง๔. แข็งแรง (ร่างกาย), ปรกติ (จิตใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnormalต่ำกว่าปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
usual languageภาษาปรกติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Butaneไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอน 4 อะตอม และไฮโดรเจน 10 อะตอม ปรกติอยู่ในสภาพก๊าซ แต่ทำให้เหลวได้ง่ายเพื่อการขนส่งและจัดเก็บ ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน รถยนต์ และอุตสาหกรรมบางประเภท
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnormality (n.) ความผิดปรกติ See also: สภาพผิดปกติ Syn. aberration, peculiarity
customarily (adv.) โดยปรกติวิสัย Syn. commonly, usually
customary (adj.) เป็นปรกติวิสัย Syn. usual, habitual
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Red is usually bad, isn't it?แดง ปรกติ หมายถึง ไม่ดี ไม่ใช่เหรอ?
Normally, an assistant helps me.ปรกติ ผู้ช่วยจะช่วยฉัน
Probably. Sirens are usually pretty solitary.ปรกติ พวกไซเรน จะต้องสวยบาดใจ
He usual kept it filthy.ปรกติ เขาจะไม่ทำความสะอาดมันนะ
You're a regular at the coffee shop I work at.ปรกติคุณ .. ไปที่ร้านกาแฟ ฉันทำที่นั่น
You usually you sit in the armchair.ปรกติคุณชอบนั่งเก้าอี้เท้าแขนตัวนั่น
What are you doing later?ปรกติคุณทำอะไรหลังเลิกงาน?
Now, usually this is where I hand over the keys, but there aren't any.ปรกติฉันจะมอบกุญแจให้คุณ แต่ที่นี่มันไม่มี
I'm not usually the type to peep, but...ปรกติฉันไม่ใช่พวกชอบแอบดู, แต่...
Well, ain't this nothing.ปรกติตอนที่อยุ่ใกล้ พวกแวมไพร์
Normally you'd be right, young man.ปรกตินะ เจ้าอาจจะพูดถูก
You're the one who's been spurned into action, so act.ปรกตินายเป็นคนพยายามหลบซ่อนอยู่แล้ว
I usually make sure all the inside doors are locked up, but Aubrey stayed up late and...ปรกติผมก็ดูนะว่าประตูในบ้านล็อคหมดแล้ว แต่ออบรีย์อยู่ดึก แล้ว...
I don't usually talk about my son.ปรกติผมก็ไม่พูดเรื่องลูกกับใคร
I also don't frequent cafes.ปรกติผมก็ไม่แวะร้านอาหารแบบนี้เหมือนกัน
I usually blame the government, but this one's the weather.ปรกติผมจะโทษรัฐบาล แต่คุณเห็นพายุนั่นไหม
I don't usually talk about it. I don't know.ปรกติผมไม่พูดกับใครนะ ไม่รู้สิ
I've never fallen asleep driving before... never since.ปรกติผมไม่เคยหลับในตอนขับรถเลย ไม่เคย
Well, it usually starts with a headache.ปรกติมันจะเริ่มจากอาการปวดหัว
Your texts don't usually make that noise.ปรกติมันไม่ใช่เสียงนี้นี่
Well, on a normal day, you'd be off to the pokey now.ปรกติวันธรรมดา นายคงได้ไปนอนคุกแล้วตอนนี้
Well, hallucinations from mental illnesses are not violent.ปรกติอาการประสาทหลอนจาก การเจ็บป่วยมักไม่มีความรุนแรง
But in normal circumstances he wouldn't be like this. He'd be all right.ปรกติเขาคงไม่เป็นอย่างนี้...
Normally we should establish trust, try to humanize the hostages, but I don't know if that's gonna work.ปรกติเราจะค่อยๆสร้างความไว้ใจ พยายามให้มีเมตตาตัวประกัน แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้ไหม?
We typically gather our own intelligence.ปรกติเรารวบรวมข้อมูลกันเองน่ะ
Usually a trouble like yours is triggered by a traumatic event.ปรกติแล้ว คนมีปัญหาแบบคุณ ถูกกระตุ้น โดยความบอบช้ำทางจิตใจ
Normally, I download at the end of the day into a CPS server at the end of the day.ปรกติแล้ว ฉันจะดาวโหลดตอนหมดวัน ไปยังเซอฟ์เวอร์ของ CPS ตอนสิ้นสุดวัน
Normally, I would be very uncomfortable giving a husband this information, but you are her designated health care proxy.ปรกติแล้ว ฉันจะรู้สึกลำบากใจ ที่จะพูดกับสามีเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่คุณเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปกป้องสุขภาพของเธอ
Ordinarily, I assign my most experienced teachers to eighth grade, but I am working within constraints.ปรกติแล้ว ฉันจะแต่งตั้งครู ที่มีประสบการณ์มากที่สุดของฉันขึ้นเป็นขั้น 8 ฉันกำลังอยู่ระหว่างตัดสินใจ
Normally, I'd just be watching TV or doing my homework.ปรกติแล้ว ผมก็แค่ดูทีวี ไม่ก็ทำการบ้าน
Generally, I liked being alone.ปรกติแล้ว ผมชอบอยู่คนเดียว
I don't usually socialize with cops.ปรกติแล้ว ผมไม่สุงสิงกับพวกตำรวจ
Usually, they run the other way.ปรกติแล้ว พวกเขาจะปฎิบัติในแบบอื่นๆ
She's usually not that sort of person.ปรกติแล้ว พี่เค้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นหรอกนะคะ
So normally, it's after the party that the memory gets a little, uh, foggy.ปรกติแล้ว เบื้องหลังงานเลี้ยง มีอะไรเบลอๆอยู่
What do sexual predators from Alabama typically do, uh, aside from the obvious?ปรกติแล้วคนบ้ากามจากอลาบาม่ามักจะทำอะไร ่เอ่อ นอกเหนือจากสิ่งที่รู้ๆกันอยู่
I'm usually not wrong about people.ปรกติแล้วฉันมองคนไม่ค่อยพลาด
Normally I can get away, but I forgot my keys.ปรกติแล้วผมหนีได้ แต่วันนี้ผมลืมกุญแจ
Don't they usually stay hidden in the shadows?ปรกติแล้วพวกเขา ไม่ใช่พวกหลบๆซ่อนๆตามเงามืดหรอกเหรอ
After chasing me around for four years, and asking me for marriage...ปรกติแล้วเขาชอบตามฉันไปทั่ว บอกว่ารักฉันและก็... บอกว่าอยากจะแต่งงานกับฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปรกติ
Back to top