ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิทิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิทิน*, -ปฏิทิน-

ปฏิทิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิทิน (n.) calendar
ปฏิทิน (n.) calendar
ปฏิทินโหร (n.) almanac See also: calendar Syn. ปูม
ปฏิทินโหราศาสตร์ (n.) astrological calendar
English-Thai: HOPE Dictionary
chinese calandarปฏิทินจีนซึ่งมี12 เดือนจันทรคติใน 1 ปี
ab(ออบ) n. เดือนที่สิบเอ็ดของปฏิทินยิว abbr. antibody,abortion
adar(อะคาร์') เดือนที่ 6 ตามปฏิทินยิว
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar
bbs(บีบีเอส) ย่อมาจาก bulletin board system หรือที่แปลว่า ระบบแผงข่าว เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น บีบีเอสของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
bulletin board systemระบบการบริการเครือข่ายที่อนุญาตให้ผู้ใช้ที่มีผลประโยชน์ร่วมให้ส่งและรับข้อมูลหรือได้รับซอฟแวร์ เป็นต้น ระบบแผงข่าวศูนย์รวมข่าวใช้ตัวย่อว่า BBS (อ่านว่า บีบีเอส) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ทำหน้าที่เก็บรายการ หัวข้อ หรือข้อมูลที่เป็นที่สนใจ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ อาจจะโทรศัพท์ผ่านเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อขอคัดลอกแฟ้มข้อมูล หรือสอบถามข้อความ ก็ได้ เช่น ระบบแผงข่าวของมหาวิทยาลัยก็อาจมีประกาศต่าง ๆ เช่น ประกาศรับสมัครนิสิตเข้าเรียนในระดับต่าง ๆ ปฏิทินการศึกษา รายการกีฬา ฯ ผู้ใช้บริการจะต้องมีคอมพิวเตอร์และโมเด็มพร้อมกับโปรแกรมที่จำเป็น ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญในทางธุรกิจ จะมีการเรียกเก็บค่าบริการด้วย (มีใช้เฉพาะในระบบเครือข่าย)
calendar(แคล'เลนเดอร์) n. ปฎิทิน,หนังสือปฏิทิน,รายการประจำวันvt. บันทึก,บันทึกประจำวัน, See also: calendric adj. ดูcalendar calendrical adj. ดูcalendar
menology(มินอล'โลจี) n. ปฏิทินของเดือนต่าง ๆ
ramadan(แรมมะดาน') n. เดือน9ของปฏิทินอิสลาม,การอดอาหารประจำอย่างเข้มงวดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนพระอาทิตย์ตกที่กระทำในเดือนนี้
year-end(เยียร์'เอนดฺ) n. ปลายปี (ปฏิทิน) adj. ปลายปี
English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
calendar(n) ปฏิทิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
historical calendarปฏิทินลำดับเหตุการณ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
calendar monthเดือนตามปฏิทิน [ดู solar month ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calendar yearปีปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
chronological ageอายุตามปฏิทิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
running daysวันตามปฏิทิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solar monthเดือนตามปฏิทิน, เดือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perceptual Calendarsปฏิทินโหราศาสตร์ [TU Subject Heading]
Ephemeraของสะสม Ephemera แปลว่า ของสะสมจากสิ่งที่ในตอนแรกผลิตมาเพื่อการใช้งานระยะสั้น ๆ เช่น ตั๋วรถโดยสารประจำทาง เป็นคำที่มาจากคำว่า ephemeron ในภาษากรีกหมายถึง "สิ่งที่อยู่ยาวนานไม่เกินหนึ่งวัน " ของสะสมเหล่านี้ ได้แก่ บัตรลงคะแนน บัตรเบสบอล ที่คั่นหนังสือ หนังสือการ์ตูน คูปอง รูปลอก ใบปลิว การ์ดอวยพร บัตรเชิญ ใบปลิว เแผ่นพับโฆษณา จุลสาร ของเล่นกระดาษ โปสเตอร์ รูปถ่าย แสตมป์ ไปรษณียบัตร ปฏิทิน ตั๋ว ฯลฯ จากสิ่งพิมพ์ในชีวิตประจำวันที่ถูกมองว่ามีคุณค่าเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีคุณค่าถาวรเพราะเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาในปริมาณมากหรืออยู่ในรูปแบบที่ใช้แล้วทิ้ง บางครั้งรายการของสะสมยังคงรักษาและแสดงคุณภาพกราฟิกหรือเป็นการเชื่อมโยงกับบุคคล เหตุการณ์ หรือกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง ในด้านห้องสมุดและสารนิเทศศาสตร์ คำว่า "Ephemera" ยังหมายถึงสิ่งพิมพ์แผ่นเดียวหรือเอกสารหน้าเดียวที่จะทิ้งไปภายหลังการใช้ ห้องสมุดขนาดใหญ่อาจเก็บรวบรวม จัดระบบและเก็บรักษาของสะสมเหล่านี้ไว้เป็นทรัพยากรสารนิเทศพิเศษ และเนื่องจากของสะสมเหล่านี้หมายถึงวัสดุที่มีการหมุนเวียนสั้น ๆ โดยมีคุณค่าต่อการอ้างอิง หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวรรณคดีเพียงพอที่จะเก็บรักษาไว้เป็นจดหมายเหตุถาวร เช่น รายละเอียดของวิชาที่เปิดเรียนและตารางการเรียนการสอน จดหมายข่าว นามานุกรมของบุคลากร เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Financial Year ปีงบประมาณ ปีของการทำบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ ทางด้านการเงินและการงบประมาณ สำหรับงบประมาณของรัฐบาล มักจะไม่ใช้ปีปฏิทิน เช่น ในสหรัฐอเมริกา ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 มิถุนายน ประเทศไทย ปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของแต่ละปี [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calendar (n.) ปฏิทิน
Julian calender (n.) ปฏิทินที่ทำขึ้นโดยจูเลียส ซีซาร์ โดยปีหนึ่งจะมี 365 วัน และ 366 วันทุก 4 ปี
almanac (n.) ปฏิทินโหราศาสตร์ See also: ปฏิทินร้อยปี, สมุดปฏิทินโหร Syn. calendar, yearbook
calendar month (n.) ระยะเวลาหนึ่งเดือนตามปฏิทิน Syn. month
calendar year (n.) ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน Syn. civil year
civil year (n.) ระยะเวลาหนึ่งปีตามปฏิทิน See also: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 31 ธันวาคมในปีเดียวกัน
ides (n.) วันที่ 15 ของเดือนมี.ค. พ.ค., ก.ค, ต.ค (ตามปฏิทินโรมันโบราณ) See also: วันที่ 13 ของเดือนอื่นๆ ในปี
quarter (n.) ช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wait a second. My social events calendar is missing.เดี๊ยวก่อน ตารางปาร์ตี้ งานเลี้ยง และ ปฏิทิน ของฉันหายค่ะ
We build clocks and calendars and we try and predict the weather.ทั้งสร้างนาฬิกา ปฏิทิน และยัง... พยากรณ์อากาศ
I've got my email on there, my calendar, homework assignments.ในนั้นมีทั้งอีเมล ปฏิทิน การบ้าน
"The Men of McKinley" calendar.ปฏิทิน \"หนุ่มหล่อแห่งแมคคินลีย์\"
The Calendar's always looking for new blood, and you look like just her type.ปฏิทินกิจกรรมของมักจะมองหา for เลือดใหม่ และคุณจะมองเพียงพิมพ์ของเธอ
Her calendar was packed last week.ปฏิทินของเธอเพิ่งถูกจัดสัปดาห์ก่อน
Chuck's calendar software, and we noticed that Ellie and her pin-up husband are away at some doctor thing for a few days.ปฏิทินงานของชัค และเราก็เห็นว่าเอลลี่กับสามี ออกไปธุระ 2-3 วัน
The Oraculum, being a calendrical compendium of Underland.ปฏิทินจะบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวโดยย่อ ของอันเดอร์แลนด์เอาไว้
The cosmic calendar begins on January 1st with the birth of our universe.ปฏิทินจักรวาลจะเริ่มต้นใน 1 มกราคมกับการเกิดของจักรวาลของเรา
The cosmic calendar compresses the entire 13.8 billion year history of the universe into a single year.ปฏิทินจักรวาลบีบอัด ทั้ง 13,800,000,000 ปีประวัติศาสตร์ ของจักรวาลเป็นปีเดียว
Well, the queen's calendar is booked up months in advance.ปฏิทินนัดของราชินีถูกจองเต็ม ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้ว
His calendar said he had weekly appointments with a therapist-- a Dr. Patty Barker.ปฏิทินบอกว่า เขามีนัด กับจิตแพทย์ทุกอาทิตย์ ดร.แพตตี้ บาร์เกอร์
It's wrong. Santa's here.ปฏิทินมันบอกผิด\ซานต้ามาแล้ว
The Calendar is made of 13 cycles, that covers a period of 5125 years.ปฏิทินมีอยู่ 13 รอบ ครอบคลุมเวลา 5,125 ปี
So many slots on the Chuck Bass social calendar.ปฏิทินสังคมของชัค แบสคงจะเต็มสล็อตเลยล่ะ
The page to August 15th is torn out of his calendar.ปฏิทินหน้าวันที่ 15สิงหาถูกฉีกหายไป
You know, kind of like old squares in a battle like you see on a calendar like the Battle of Waterloo.รู้นะ เหมือนพวกทหารในสนามรบ ที่เคยเห็นในปฏิทิน... อยางสงครามวอเตอร์ลู จุดมุ่งหมายคือ...
These A-holes will represent you for a full calendar year.ผลโหวตนี้จะติดตรึงอยู่ใน ปฏิทินโรงเรียนไปทั้งปีเลยนะ
Hey, Bobby, check this out. I found Bradford's calendar.เฮ้ บ๊อบบี้ ดูนี่สิ ฉันเจอปฏิทินของแบรดฟอร์ด
It's an old almanac, Captain.นั่นมันปฏิทินโหราศาสตร์โบราณครับ, ผู้กอง.
I'd like to know. What day is it?ฉันไม่ได้ดูปฏิทิน เราไม่เคยมี
It was almost as if you could look at that calendar and just go...มันคล้ายกับ เปิดปฏิทินดูแล้วก้าวต่อไป...
The cross must be reunited with the Great temple before the end of the long Count Calendar.กางเขนจะมารวมที่วิหารศักดิ์สิทธิ์ ก่อนวันสุดท้ายของปฏิทิน
The long Count Calendar sir?วันสุดท้ายของปฏิทินงั้นหรือครับ?
And the last cycle on the calendar is this year, December 21st.รอบสุดท้ายของปฏิทินคือปีนี้ วันที่ 21 ธันวาคม
We have to get the cross to the temple before the end of the cycleเราต้องนำกางเขนไปที่วิหาร ก่อนหมดรอบปฏิทิน
The end of the long count cycle.รอบปฏิทินสุดท้ายอันยาวนานถึงจุดสิ้นสุดแล้ว
And by the way, mark your calendars,แล้วดูปฏิทินได้เลยนะคะ
No, in a calendar". The Girls of Zeta".ไม่ใช่ ลงปฏิทินต่างหาก "ผู้หญิงในบ้านซีต้า"
Everyone will see the new you, and selling the calendars will help us raise money for our phil-an-coppopopy.ทุกๆคนจะได้เห็นพวกเธอในแบบใหม่ และก็ขายปฏิทินจะช่วยพวกเราได้ด้วย หาเงินสำหรับมูล-นิ-ธิของเราไง
We're making calendars... and before we could even get them all out... the printing-press guys bought up the first batch.พวกเรากำลังทำปฏิทินน่ะ... ก่อนที่พวกเราจะเอา ปฏิทินออกมาขาย คนที่เค้าจะปริ้นออกมาให้เรา เค้าจัดรวบรวมมาให้เป็นเล่มแรกด้วย
Hi. I'll take two calendars.หวัดดีจ้า ผมขอปฏิทิน 2 เล่มครับ
We just laid the travel office records over our calendar.เราเพิ่งกางบันทึกการเดินทางของพวกเขา เทียบกับปฏิทิน
Hey, it's better than a paper cut on the site of a calendar shoot or anything.นั่นดีกว่ากระดาบที่ตัดในเวปไซต์ปฏิทิน ที่ยิงหรืออะไรก็ตาม
Now, the victims, and we've seen many are said to have adhered to the Mayan-Quiche calendar which predicts the end of time to occur on the 21st of December of this year due to the Sun's destructive forces.ผู้เคราะห์ร้ายที่มีอยู่ดาดดื่น ต่างก็เชื่อในปฏิทินมายัน-คี ที่ได้ทำนายกการสิ้นสุดของเวลา
Apparently many people believe that the Mayan calendar predicts that there's supposed to be a galactic alignment...มีคนมากมายเชื่อว่าปฏิทินมายัน ทำนายว่าจะมีการเคลื่อนตำแหน่งของจักรวาล...
In ancient times, the Mayan people were the first civilization to discover that this planet had an expiration date.ในสมัยโบราณ ชาวมายาน เป็นชนกลุ่มแรกที่ ค้นพบว่าโลกของเรามี อายุขัย ถ้าดูจากปฏิทินของพวกเขา
They do such great things, like misread the opera calendar.พวกเขาทำได้ดีมาก, เหมือนตีความปฏิทินโอเปร่าผิด
Is a full social calendar.คือปฏิทินงานสังคมแน่นเอียด
And fly me back to my page on the calendar?แล้วพาฉันบินกลับไป ที่หน้าปฏิทินปัจจุบันของฉันล่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิทิน
Back to top