ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิญาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิญาณ*, -ปฏิญาณ-

ปฏิญาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิญาณ (v.) pledge See also: swear, promise, take an oath, make a vow, make a pledge Syn. สาบาน, สัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
attest(อะเทสทฺ') vt.,vi. เป็นพยาน,รับรอง,พิสูจน์,ให้การ,ยืนยัน,ทำให้สาบานหรือให้คำปฏิญาณ,เป็นเครื่องพิสูจน์. -attestant, attester, attestor,attestator n.
avow(อะเวา') vt. ประกาศ,รับรอง,ยอมรับ,รับสารภาพ, ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avower n., Syn. testify, avouch ###A. deny,hide)
avowed(อะเวาดฺ') adj. ยอมรับ,ปฏิญาณ,สบถสาบาน. -avowedness n., Syn. admitted, confessed ###A. secret,private)
davy(เด'วี) n. หนังสือสาบานตัว,หนังสือปฏิญาณตัว
jurant(จัว'รันท) adj. ให้คำปฏิญาณ,ซึ่งสาบานไว้. n. ผู้ให้คำสาบานไว้,ผู้ให้คำปฏิญาณ
juratory(จัวระทอ'รี) adj. เกี่ยวกับสัตย์ปฏิญาณ
juror(จัว'เรอะ) n. ลูกขุน,ตุลาการ,กรรมการตัดสิน,ผู้ให้คำปฏิญาณ
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
word for honourn. คำปฏิญาณ,คำมั่น,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
attest(vi,vt) พิสูจน์,ให้การ,รับรอง,ยืนยัน,ให้คำปฏิญาณ,สาบาน,เป็นพยาน
attestation(n) การเป็นพยาน,การให้การ,การรับรอง,พยานหลักฐาน,การปฏิญาณตน
avow(vt) รับสารภาพ,ประกาศ,รับรอง,สบถสาบาน,ปฏิญาณ
avowal(n) การยอมรับ,การสารภาพ,การรับรอง,การปฏิญาณ
profess(vi) ยอมรับ,จ้าง,แสร้งทำ,ปฏิญาณตัว
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
swear(vi) ปฏิญาณ,สาบาน,สบถ
votive(adj) ตามสัญญา,เกี่ยวกับคำปฏิญาณ,เกี่ยวกับคำมั่น
vow(n) สัญญา,คำปฏิญาณ,ปฏิญญา,คำสาบาน,คำอธิษฐาน,การบนบาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
affirmationการปฏิญาณตน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affirmationsการปฏิญาณตน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
profess (vt.) ปฏิญาณตน
avowal (n.) การปฏิญาณตัว See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา Syn. declaration
Hippocratic oath (n.) คำปฏิญาณของแพทย์ที่จบใหม่ที่จะรักษาจรรยาแพทย์ ซึ่งสืบเนื่องมาจากคำปฏิญาณของฮิปโปคราเตส
professed (adj.) ซึ่งปฏิญาณตน See also: ซึ่งประกาศตัว
profession (n.) การปฏิญาณตัว See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา Syn. declaration, avowal
swear in (phrv.) กล่าวคำปฏิญาณเพื่อรับตำแหน่งหน้าที่ See also: สาบานตนเข้ารับตำแหน่ง
vow (vt.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
vow (vi.) ให้คำปฏิญาณ See also: สัญญาว่าจะทำสิ่งใด Syn. promise, swear
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Promise to fulfill the duties and responsibilities of a Bella woman.ปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่สมาชิกของเบลล่าส์อย่างดีที่สุด
...pledge allegiance pledge allegiance to Hedley Lamarr to Hedy Lamarr...... ขอให้คำปฏิญาณ... ...แก่เฮดลีย์ ลามาร์... ...แก่ เฮดดี้ ลามาร์...
Take the sixth step that we may follow our vows in life.ก้าวที่หก เราจะทำตามคำปฏิญาณของเรา
I will follow you in all our vows and duties.ฉันจะเดินตามคุณไปใน ทุกปฏิญาณและหน้าที่
But then he took a solemn vow.เขาเลยตั้งปฏิญาณอย่างจริงจัง
And he's never broken it?แล้วไม่ผิดคำปฏิญาณเลยหรือ
In every temple and mosque they have pledged to die before they lift a hand against each other.เขาได้กล่าวปฏิญาณว่าจะตาย ก่อนที่จะยกมือทำร้ายคนอื่น
I don't know how you got here, or why you picked us but we pledge allegiance to honor and protect youฉันไม่รู้ว่าพวกเจ้ามายังไง หรือว่าทำไมถึงเลือกเรา แต่เราขอให้สัตย์ปฏิญาณ จะเทิดทูนและปกป้องเจ้า
Let's go before he starts The Pledge of Allegiance.รีบไปก่อนที่เขาจะพูดเรื่อง คำปฏิญาณในความจงรักภักดี.
I placed the mask on my face and vowed never to remove it, on the day I left my mother, the dark beauty, Dona Ines.ผมสวมหน้ากากแล้วปฏิญาณว่าจะไม่ถอด ในวันที่ผมจากแม่ ดอนย่าอิเนซผู้งดงาม
I placed a mask upon my face... and vowed never to remove it in the presence of another.ผมจึงสวมหน้ากาบนใบหน้า และปฏิญาณว่าจะไม่ถอดออกต่อหน้าใคร
Then he feels so guilty, he feels so overcome with shame... that he puts on this mask... and he vows never... to take his mask off again as long as he lives.เขารู้สึกผิด เพื่อซ่อนความอับอาย เขาจึงสวมหน้ากากนี้ และปฏิญาณตนว่าจะไม่ถอด
My vows to God do not allow me to talk... about certain aspects of my past.ฉันปฏิญาณตัวต่อพระเจ้าไม่อนุญาตให้ฉันพูด เกี่ยวกับอดีตของฉัน
Then I ask only that you tell me what led you to make such a vow.งั้นฉันขอให้คุณบอกฉันหน่อย อะไรทำให้คุณปฏิญาณอย่างนั้น
But you see I have vowed to take a life of celibacy.แต่ว่า... ...ผมปฏิญาณตนจะครองความเป็นโสด
Chairman Mao vowed that the first task of the Communist regime... is to reunite the Chinese motherland.ประธานเหมากล่าวคำปฏิญาณว่างานแรก ภายใต้การปกครองระบอบสังคมนิยม คือการรวบรวมแผ่นดินจีน ทั้งหมดเข้าด้วยกัน
You cannot ask me to betray my king. I have sworn an oath.ข้าไม่ทรยศ ผิดคำปฏิญาณ
Mr. President, I'm entrusting you with my soon-to-be-naked wife.ท่านประธานาธิบดี ผมขอปฏิญาณตนด้วย ภรรยาของผม ผู้ซึ่งกำลังจะเปลือย
That's the oath I took, when I entered the Royal Sorcery Academy.นั้นคือสัตปฏิญาณที่ผมให้ไว้ เมื่อตอนที่อยู่ในโรงเรียนเวทย์หลวง
I'm not trying to outwit you, I kept my oath, I reported when summoned.ผมไม่ได้โกงนะ ยังรักษาสัตปฏิญาณมารายงานตัวตามที่ทำสัญญาไว้
I firmly resolve, with the help of thy grace, to confess my sins..ข้าขอตั้งจิตปฏิญาณด้วยความกรุณาแห่งพระองค์ข้าจะสารภาพบาปที่ข้าได้กระทำลง ไป
The bishop broke his vows to tell me this.ท่านบิชอป ยอมผิดคำปฏิญาณ บอกผม
Okay? I've taken an oath.ผมให้คำปฏิญาณไว้แล้ว
When we took our vows we promised to love each other in sickness and in health.ตอนเราให้คำปฏิญาณกัน... ...เราสัญญาจะรักกันไม่ว่าในยามป่วย หรือยามแข็งแรง
One after the other, we have seen all of these cities pledge to take on global warming.ตามต่อกันมา เราได้เห็น เมืองเหล่านี้ปฏิญาณที่จะจัดการกับภาวะโลกร้อน
I am determined to serve and give my life for my country.จากการได้ปฏิญาณตน เพื่อรับใช้ และพลีชีพ เพื่อชาติ ตามหน้าที่
Whether by innate character, or the oath you took to defend the Constitution, or the weight of history that falls upon you.ไม่ว่าส่วนตัวท่านจะคิดอย่างไร แต่ท่านปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญ หรือให้ประวัติศาสตร์สูญหายไปเพราะท่าน
I believe you stood before a flag and solemnly swore that you'd support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic.ผมเชื่อว่าคุณเคยืนอยู่หน้าธงชาติ และปฏิญาณตน ที่จะสนับสนุนและปกป้องประเทศไว้
You got a Bible, I'll swear on it right here.มีไบเบิ้ลมั้ยล่ะคะ หนูปฏิญาณเลยก็ได้
He vowed to master the ways of the warrior.เขาปฏิญาณว่าจะเป็นยอดนักรบ
You putting on that ring while saying your vows.นายสวมแหวนนี่ตอนให้คำปฏิญาณ
Had my swearing in this morning.ผมกล่าวปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งเมื่อเช้านี้
You must release me from my oath.เธอต้องปลดปล่อยฉันจากคำปฏิญาณ
...Wedding vows of eleanor and cyrus....นี่การให้คำปฏิญาณตนงานแต่งงานของเอเลนอร์และไซรัส
I, Arthur Pendragon, do pledge life and limb to your service and to the protection of this kingdom and its peoples.ข้า, อาเทอร์ เพนดรากอน ขอปฏิญาณว่าจะมอบชีวิตและกายรับใช้ท่าน อาณาจักรและประชาชน
Collins, I have made it my mission in life to bring to light all the things the LAPD wish none of us ever knew about;คุณนายคอลลิน พ่อได้ปฏิญาณตัวว่าจะ เปิดเผยความชั่วทุกอย่าง ที่ LAPD ไม่อยากให้ชาวบ้านได้รับรู้
Hannah, I think it's important... to dig deep her for the vows... and tell the Reverend all you know about Colin.ฮานา ผมคิดว่า มันสำคัญ ที่จะเจาะเรื่องเธอ ไปใช้กับคำกล่าวปฏิญาณ และบอกหลวงพ่อ ทั้งหมดที่รู้เกี่ยวกับ คอลลิน
His nose just let loose and started gushing during the Pledge of Allegiance.เลือดเขาเริ่มไหลตั้งแต่ตอนปฏิญาณตน
Because I swore an oath to uncle Hippocrates, right?เพราะผมปฏิญาณไว้ว่า.. จะเป็นคนสับปรับ.. นกสองหัว ใช่มั้ย?
He then made a quiet vow to God--เขาจึงปฏิญาณต่อพระเจ้า

ปฏิญาณ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
誓う[ちかう, chikau] Thai: ให้คำสัตย์ปฏิญาณ English: to vow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิญาณ
Back to top