ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปฏิคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปฏิคม*, -ปฏิคม-

ปฏิคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปฏิคม (n.) receptionist See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ
ปฏิคม (n.) receptionist See also: entertainer, hostess Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปฏิคม
Back to top