ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บานตะโก้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บานตะโก้*, -บานตะโก้-

บานตะโก้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บานตะโก้ (adj.) abundant See also: plentiful, numerous Syn. มาก, มากมาย, กระบุงโกย, โข, บานตะเกียง, บานตะไท, บานเบอะ, บานเบิก, มากมายก่ายกอง, เยอะ, แยะ, เยอะแยะ, อักโข, อื้อ Ops. น้อย, เบาบาง
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย
บานตะโก้ (adj.) great deal of See also: plenty of Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, มากมาย
บานตะโก้ (adv.) a great deal See also: great deal of, plenty of, a lot, in great quantity Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานตะเกียง, บานตะไท, มากมาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บานตะโก้
Back to top