ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บากหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บากหน้า*, -บากหน้า-

บากหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บากหน้า (v.) apply See also: ask for help, swallow one´s pride and turn to someone for help Syn. ตากหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, maybe I should go and beg for my old job back.ไม่แน่นะ ฉันว่าอาจจะต้องบากหน้ากลับไปขอทำงานเก่า
I can't bring myself to tell Won In that I got fired.ชั้นไม่อาจบากหน้ากลับบอกวอนอินว่าชั้นโดนไล่ออกได้
You know, I even went to heaven just to ask what to do next, and you know what?เจ้ารู้ไหม ข้าบากหน้ากลับไปที่สวรรค์ แล้วถามว่าข้าต้องทำอะไรต่อไป เจ้ารู้อะไรไหม
What help came from the Elves?แล้วท่านยังให้ข้าบากหน้า ไปหาพวกที่ทรยศปู่ข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บากหน้า
Back to top