ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บอกบุญไม่รับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บอกบุญไม่รับ*, -บอกบุญไม่รับ-

บอกบุญไม่รับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บอกบุญไม่รับ (adj.) unfriendly See also: morose, sullen, bad-tempered Syn. บึ้ง, บูดบึ้ง Ops. ชื่นบาน, เบิกบาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บอกบุญไม่รับ
Back to top