ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บริเวณที่ลุ่ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บริเวณที่ลุ่ม*, -บริเวณที่ลุ่ม-

บริเวณที่ลุ่ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บริเวณที่ลุ่ม (n.) basin of a river Syn. แถบที่ลุ่ม, เขตที่ลุ่ม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bog ที่ลุ่มสนุ่น, พรุ บริเวณที่ลุ่มน้ำขังตลอดปีหรือเกือบตลอดปี มีซากพืชที่ตายแล้วผุพังกลายเป็น พีต(peat) ที่เป็นกรดจัด จับตัวกันในลักษณะหลวม ๆ ทับถมกันหนาบางตามสภาพแวดล้อมที่เกิด บางส่วนลอยอยู่บนผิวน้ำ บางส่วนจมใต้ผิวน้ำ เมื่อเหยียบย่ำจะหยุ่นคล้ายฟองน้ำ พืชพรรณที่ขึ้นในพรุมีหลากหลาย ได้แก่ หญ้า กก เฟริ์น ปาล์มหมาก หวาย เตย รวมทั้งไม้ยืนต้นบางชนิด ดิน อินทรีย์ที่พบในพื้นที่นี้มีปฎิกิริยาเป็นกรดจัด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
marshland (n.) บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง See also: บริเวณหนองบึง Syn. wetlands, bog
wetlands (n.) บริเวณที่ลุ่มมีน้ำขัง See also: บริเวณหนองบึง Syn. bog

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บริเวณที่ลุ่ม
Back to top