ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำเลี้ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำเลี้ยง*, -น้ำเลี้ยง-

น้ำเลี้ยง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำเลี้ยง (n.) nutrient See also: nutriment, nourishing food, food Syn. น้ำหล่อเลี้ยง
น้ำเลี้ยงตา (n.) vitreous body See also: vitreous humor Syn. น้ำเลี้ยงลูกตา, น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา
น้ำเลี้ยงลูกตา (n.) vitreous body See also: vitreous humor Syn. น้ำหล่อเลี้ยงลูกตา
English-Thai: Nontri Dictionary
sap(n) น้ำเลี้ยงต้นไม้,ยางไม้,กำลังวังชา,สนามเพลาะ,อุโมงค์,ไม้ตะบอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aqueousน้ำเลี้ยงลูกตา [การแพทย์]
seminal fluidน้ำเลี้ยงอสุจิ, ของเหลวที่เป็นอาหารของตัวอสุจิ  ประกอบด้วยน้ำตาลฟรักโทสกับโปรตีนพวกโกลบูลิน สร้างขึ้นโดยต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
seminal vesicleต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ, ต่อมที่มีลักษณะเป็นถุงค่อนข้างยาวยื่นออกจากท่อนำตัวอสุจิ  มีหน้าที่สร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphid (n.) แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นหรือใบของพืช Syn. plant louse
plant louse (n.) แมลงชนิดหนึ่งที่ดูดน้ำเลี้ยงจากต้นหรือใบของพืช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They do whatever the hell they want to do.ที่มีจุดประสงค์จะคุ้มครอง สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม
You could have waited till morning, but...สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมและโลมาที่มีขนาดเล็กอื่น กลับไม่ได้รับการคุ้มครอง
It's clear the issue of whaling is becoming more of emotions.เหตุผลที่ทำให้ IWC ไม่สนใจ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก คือประเทศที่มีการล่าวาฬ เป็นคนจัดตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา
They're talking about the 1,000 whales in the Antarctic.ญี่ปุ่นตอบว่าเป็นเรื่องของ สัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
In Dominica, we have a $22 million fisheries complex which is used for the local merchants to store imported chicken.พวกสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม ที่มนุษย์รู้จักจะได้รับอันตราย เพียงแค่เข้าไปใกล้ๆ บริเวณประเทศญี่ปุ่น
It's a buildup Of cerebrospinal fluid in your brain.มันเกิดจาก น้ำเลี้ยงสมองร่วมไขสันหลัง(CSF) ในสมองคุณ
Makes them resistant tto aphids and stuff.ทำให้พวกมันมีชีวิต ด้วยน้ำเลี้ยงจากพืชและกักไว้
They crack open skulls and feed on brain juice.มันเจาะกะโหลกแล้วก็ดูดน้ำเลี้ยงสมอง
Yeah, I just told you-- aphids.ก็ใช่ ผมเพิ่งบอกคุณไป-- ตัวเพลี้ยอ่อนที่ดูดน้ำเลี้ยงจากพืช
It just needs to be cultivated.มันก็แค่ต้องมีการ ส่งน้ำเลี้ยง กันบ้าง
Busted my ass, but ended up comptroller of a billion dollar pipeline in the rectum of the Third World.ปากกัดตีนถีบ แต่ลงเอยไปทำบัญชี มูลค่าพันล้านที่เป็นท่อน้ำเลี้ยง ส่งตรงไปสู่ประเทศโลกที่สาม
Now, we cap out here at 33%.การวิเคราะห์ท่อน้ำเลี้ยง และการรักษาตลาด ตอนนี้ เราได้ส่วนแบ่งที่ 33%

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำเลี้ยง
Back to top