ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำอมฤต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำอมฤต*, -น้ำอมฤต-

น้ำอมฤต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำอมฤต (n.) nectar See also: ambrosia Syn. น้ำศักดิ์สิทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
alchemy(แอล' คะมี) n. การเล่นแปรธาตุใสยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต. -alchemic, alchemical, alchemistic, alchemistical adj. -alchemist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
elixir(n) ยาอายุวัฒนะ,น้ำอมฤต,น้ำทิพย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
alchemy (n.) การแปรธาตุในยุคสมัยกลางเพื่อหากรรมวิธีเปลี่ยนโลหะให้เป็นทองและการหาน้ำอมฤต
nectarous (adj.) เกี่ยวกับน้ำทิพย์หรือน้ำอมฤต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The magic elixir that can turn this poor, shy Indian boy into the life of the party.น้ำอมฤตปาฏิหาริย์ที่ทำให้หนุ่ม อินเดียขี้อายกลายเป็นสีสันของงาน
'Twas Pirelli's Miracle Elixir...นี่คือ มหัศจรรย์น้ำอมฤต พิเรลลี่
Just like an elixir ought to do!อย่างที่น้ำอมฤตควรจะเป็น
Buy Pirelli's Miracle Elixir:ซื้อ พิเรลลี่ มหัศจรรย์น้ำอมฤต:
Who has-a da nerve-a to say my elixir is piss!ผู้ใดอาจหาญ กล่าวว่าน้ำอมฤตของกระผมเป็นฉี่
I have opened a bottle of Pirelli's elixir, and I say to you that it is...ผมได้ลองเปิดขวดน้ำอมฤตพิเรลลี่แล้ว ผมขอยืนยันว่า...
What elixir have you been drinking?คุณไปดื่มน้ำอมฤตที่ไหนมาเหรอ?
If you believe the legend, it points the way to the Pool of Eternal Life.ตำนานกล่าวว่า มันสามารถชี้ทางไปสู่บ่อน้ำอมฤต
The Eye contains the elixir from the Pool of Eternal Life.ดวงตาเป็นที่เก็บซ่อนยาอายุวัฒนะ จากบ่อน้ำอมฤต ผมอยากให้คุณเปิดมัน
Yet I have learned it one of a Syrian to shit lies from mouth and deem them sweetest nectar.ข้าได้เรียนรู้อย่างหนึ่งจากไซเรียน ที่มักกล่าวคำโกหกโป้ปดและเชื่อว่าเป็นน้ำอมฤตอันหอมหวาน
Dr. Rossmore, where did you locate such a magical elixir?ดร.รอสส์มอร์ คุณไปหา น้ำอมฤตชั้นยอดนี่มาจากไหนกัน?
When they drank the immortality elixir, they violated the natural law that all living things must die, so nature found a balance by creating mortal shadow selves.เมื่อพวกเขาดื่มน้ำอมฤต พวกเขาได้ละเมิดกฎของธรรมชาติ ทุกสิ่งมีชีวิตจะต้องตาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำอมฤต
Back to top