ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำมันเชื้อเพลิง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำมันเชื้อเพลิง*, -น้ำมันเชื้อเพลิง-

น้ำมันเชื้อเพลิง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำมันเชื้อเพลิง (n.) oil See also: gasoline Syn. น้ำมันรถ
English-Thai: HOPE Dictionary
gasolene(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
gasoline(แกส'ซะลีน) n.น้ำมันเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เป็นส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน, Syn. petrol, See also: gasolinic adj.
high-octaneadj. เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่า octane number สูง
juice(จูสฺ) n. น้ำผลไม้,น้ำจากเนื้อเยื่อพืชหรือสัตว์,ของเหลวของร่างกาย,ส่วนสำคัญ,แก่นสาร,หัวกะทิ,น้ำหัว,น้ำสกัด,ไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า,น้ำมันเชื้อเพลิง. vt.,สกัดน้ำจาก. -Phr. (juice up เติมพลัง,กระตุ้น), Syn. liquid,fluid,serum
kerosene(เคอ'โรซีน) n. น้ำมันก๊าด,น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
English-Thai: Nontri Dictionary
juice(n) น้ำผลไม้,ยางไม้,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่วนสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oil๑. น้ำมันหล่อลื่น [มีความหมายเหมือนกับ lube oil; lubricating oil]๒. น้ำมันเครื่อง๓. น้ำมันเชื้อเพลิง [ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diesel engineเครื่องยนต์ดีเซล, เครื่องยนต์สันดาปภายในชนิดหนึ่ง ซึ่งทำงานได้โดยการอัดอากาศในกระบอกสูบให้เกิดความร้อนสูง เมื่อฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) เข้าไปถูกอากาศร้อน ในกระบอกสูบ จะเกิดสันดาปได้พลังงานไปดันลูกสูบให้เคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ethanolแอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก, เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (ethy alcohol) คือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิดคือ แอลกอฮอล์ที่ได้จากกระบวนการหมัก (fermentation) พืชทุกชนิดและผลิตภัณฑ์ของพืชบางชนิด ได้แก่ อ้อย น้ำตาล กากน้ำตาล กากอ้อย บีทรูท (หัวผักกาดหวาน) แป้ง มันสำปะหลัง มันเทศ ธัญพืชต่างๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง ผลไม้ ต้นไม้ ขี้เลื่อย และทุกส่วนของพืชสามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ทั้งสิ้น รวมทั้งเซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ของพืชทุกชนิด เป็นต้น เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95% โดยปริมาตร (denatured alcohol) ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทสูงเพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35% โดยน้ำหนัก ดังนั้น หากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย การใช้เอทามนอลเป็นเชื้อเพลิง นอกจากจะช่วยลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารเติมแต่ง เช่น MTBE จากต่างประเทศแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้กับพืชผลทางการเกษตร ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
naphtha (n.) น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งซึ่งติดไฟได้ง่ายมาก
high-octane gasoline (n.) น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง See also: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง
super (n.) น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีอ็อกเทนสูง See also: ก๊าซโซลีนอ็อกเทนสูง Syn. high-octane gasoline
fuel (vi.) เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aviation fuelน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน
But, unlike a runner who can restore his energy with food and drink, a dying star has no way to come back from the brink.น้ำมันเชื้อเพลิงของพวกเขาจะออก และมันก็เป็นพื้นเช่นนักวิ่งมาราธอน ตีผนังในการวิ่งมาราธอน
Fuel is primed. I cannot get it to combust!น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นเตรียมไว้ ฉัน ไม่สามารถได้รับมันจะลุกเป็นไฟ!
Two, dip for remaining fuel, Corporal Dooley.สองจุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงที่เหลือ สิบโท ดูลี
The Discovery has enough fuel for a Iow consumption trajectory.ดิสคัเฟอรีน้ำมันเชื้อเพลิงมี เพียงพอ สำหรับวิถีการบริโภคต่ำ
When we use up the Discovery's fuel we detach.เมื่อเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ดิสคัเฟอรีของ เราถอด
If there is danger here and I use up all the fuel in the escape what will happen to the Discovery?หากมีอันตรายที่นี่ และฉันจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งหมดในการหลบหนี สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดิสคัเฟอรี หรือไม่
Drill a hole in the side, fill it with gasoline or whatever's good and flammable.เจาะรูตรงข้าง ๆ แล้วใส่น้ำมันเชื้อเพลิง/Nหรืออะไรก็ได้ที่ติดไฟง่าย
Stop at Flo's V-Eight Café. Finest fuel on Route 66.หยุดที่โฟล วีแปด น้ำมันเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดบนเส้นทาง 66
Which side is the gas tank on?ถังน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ข้างใหนเนี่ย
What is he saying about the fuel?เขาพูดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเหรอ?
Perfect timing, yo.ผมคิดว่านั่นคงจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
HOW MUCH REACHED US SHOULD TELL US HOW FAR AWAY EACH WAS.ดาวที่อยู่ใกล้เคียงสามารถ ให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่
Astropsicists think that black holes might form when giant stars run out of fuel and collapse under their own weight.หลุมดำ นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ คิดว่าหลุมดำอาจจะในรูปแบบ เมื่อดาวยักษ์วิ่งออก มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง
So, at the end, they end up with iron, and that's when their -- when their fuel is over, their fuel is out.พวกเขาไปในกับองค์ประกอบอื่น ๆ อีกมากมายและหนักมากขึ้น และน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะไปได้ อย่างรวดเร็วและอย่างรวดเร็ว
I don't even know how much fuel I lost.ฉันไม่เคยรู้เลย ว่าฉันสูญเสีย น้ำมันเชื้อเพลิงไปเท่าไหร่
Twenty-four hundred tons of commercial cargo, 200 tons of food aid, 166 tons of freshwater, 250 metric tons of fuel bunkered.ยี่สิบสี่ร้อยตันของพาณิชย สินค้า 200 ตันของความช่วยเหลือด้านอาหาร 166 ตันของน้ำจืด 250 ตันของน้ำมันเชื้อเพลิง bunkered.
Plenty of fuel to get you to Somalia.ความอุดมสมบูรณ์ของน้ำมันเชื้อเพลิงท ให้คุณได้รับโซมาเลีย.
You're low on fuel.คุณต่ำในน้ำมันเชื้อเพลิง.
Fuel purge!เปิดน้ำมันเชื้อเพลิง
Surrounded by high-octane fuel in here.ล้อมรอบไปด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงออกเทนสูงที่นี่
He was making up for lost time when he went off the track, puncturing the Ferrari's fuel tank.เขาได้รับการทำขึ้นสำหรับเวลาที่สูญเสียเมื่อเขาออกไปติดตาม เจาะถังน้ำมันเชื้อเพลิงของเฟอร์รารี
Someday, when Sirius runs out of fuel and becomes a red giant, it will shed its substance onto the white dwarf.มันเคยเป็นดาวคล้ายดวงอาทิตย์ สักวันหนึ่งเมื่อซิเรียไหลออก มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง และกลายเป็นดาวยักษ์แดง,
In a few million years, when Alnilam runs out of fuel, it, too, will go supernova.จะไม่มีการหยุดการล่มสลายของ ในไม่กี่ล้านปี เมื่อ แอลนีแลม ไหลออกมาจากน้ำมันเชื้อเพลิง
We just can't seem to break our addiction to the kinds of fuel that'll bring back a climate last seen by the dinosaurs;เราก็ไม่สามารถดูเหมือนจะทำลาย ยาเสพติดของเราที่จะชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะนำกลับมาสภาพภูมิอากาศ ครั้งสุดท้ายโดยไดโนเสาร์;
Radar installations... aircraft, fuel storage locations.การติดตั้งเรดาร์ ... เครื่องบิน, สถานที่จัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง
They vary slightly in thrust duration... and the fuel requirement is nearly identical.มันแตกต่างกันเล็กน้อยในระยะเวลาที่แรงผลักดัน และความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงเกือบจะเหมือนกับ
Fuel pressure, green.แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง, สีเขียว
Fuel reserves depleted.สำรองน้ำมันเชื้อเพลิงหมด
Well, it depends how much fuel you wanna save... for the altitude adjustments, for the trip home.ดีมันขึ้นอยู่กับน้ำมันเชื้อเพลิงเท่าไหร่ที่คุณต้องการบันทึก สำหรับการปรับระดับความสูง สำหรับเดินทางกลับบ้าน
If we use 75.5% of remaining altitude-adjust fuel... that will bring the intercept range to zero.ถ้าเราใช้ 75.5% ของที่เหลือ ปรับระดับความสูงน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะนำช่วงตัดให้คือศูนย์
Molly, can you hear me? Listen. Honey, I don't have enough time or fuelมอลลี่ผมไม่ได้มีเวลาและน้ำมันเชื้อเพลิง ที่จะช่วยให้คุณประหยัดทั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำมันเชื้อเพลิง
Back to top