ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำพักน้ำแรง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำพักน้ำแรง*, -น้ำพักน้ำแรง-

น้ำพักน้ำแรง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำพักน้ำแรง (n.) labor See also: ability, effort Syn. หยาดเหงื่อแรงงาน
English-Thai: HOPE Dictionary
unearned(อันเอิร์นดฺ') adj. ได้มาโดยไม่ต้องทำงานหรือออกแสดง,ไม่สมควรจะได้,ได้มาโดยไม่ต้องเสียน้ำพักน้ำแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Earned through my blood and sweat. How could you say that?หามันด้วยน้ำพักน้ำแรงของพี่เอง เธอพูดอย่างนั้น ได้อย่างไร?
Oh no, you're not letting some slumlord take your hard-earned money.ไม่ เธอจะปล่อยให้เจ้าของหอพัก เอาเงินน้ำพักน้ำแรงเธอไปไม่ได้
That's right, now fuck off in that Range Rover my hard graft allowed you to buy.ใช่แล้ว ทีนี้ก็ไสหัวไปกับรถเรนจ์โรเวอร์ ที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงฉันซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำพักน้ำแรง
Back to top