ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้ำจืด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้ำจืด*, -น้ำจืด-

น้ำจืด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้ำจืด (n.) freshwater Syn. น้ำสะอาด, น้ำ Ops. น้ำเค็ม
English-Thai: HOPE Dictionary
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
arapaima(อาระไพ'มะ) n. ชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่จำพวก Arapaima gigas
bream(บรีม) n. ปลาน้ำจืด ซึ่งคล้ายปลาตะเพียน
burbotn. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
chub(ชับ) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง
estuary(เอส'ชุอะรี) n. ปากแม่น้ำซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำจืดและน้ำเค็มบรรจบกัน,อ่าว,ปากน้ำ., See also: estrual adj. ดูestrus
fresh watern. น้ำจืด,น้ำที่มีเกลือไม่มาก
gar(การ์) n. ปลาน้ำจืดมีปากยาวฟันใหญ่,ปลาเข็ม, Syn. garfish -pl. gar,gars
grayling(เกร'ลิง) n. ปลาน้ำจืด คล้ายปลาเทร้าท์
gudgeon(กัด'เจิน) n. ปลาน้ำจืดจำพวกหนึ่ง, เหยื่อ,เครื่องล่อลวง,วงแหวนสำหรับร้อยสลัก,ห่วงร้อยสลัก สลัก,หมุด,ปลอกสวมหางเสือ -vt,ล่อลวง โกง, Syn. dupe,cheat
guppy(กัพ'พี) n. ปลาน้ำจืดตัวเล็ก ๆ
miller's- thumb(มิล'เลอซธัม'บฺ) n. ชื่อปลาน้ำจืด
molly(มอล'ลี่) n. ชื่อปลาน้ำจืด
parameciumn. โปรโตซัวน้ำจืดมีขนพวกหนึ่งที่มีร่างเป็นรูปวงรีและมีร่องปากลึก pl. paramecia
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
pike(ไพคฺ) n. ปลาน้ำจืด ร่างยาวเรียวและใหญ่ มีส่วนจมูกที่ยาวและแบน,หอก,ทวน,หลาว,หัวหอก,ปลายหลาว,หัวทวน,ไม้เท้าปลายแหลม (สำหรับใช้กันลื่นเวลาเดิน) . vt. แทงหรือฆ่าด้วยหอก
roach(โรช) n. ปลาน้ำจืดจำพวก Rutilus, แมลงสาบ,ก้นบุหรี่
English-Thai: Nontri Dictionary
crawfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
crayfish(n) กุ้งนาง,กุ้งน้ำจืด
freshwater(adj) เกี่ยวกับน้ำจืด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
freshwater limestoneหินปูนน้ำจืด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fresh waterน้ำจืด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Brackish or Estuaries Ecosystem ระบบนิเวศน้ำกร่อย ระบบนิเวศในบริเวณที่น้ำมีความเค็มตั้งแต่ 2-30 ส่วนในพันส่วน เป็น ระบบนิเวศบริเวณปากแม่น้ำบริเวณที่มีการผสมผสานกันระหว่างน้ำจืด และน้ำทะเล มีการเปลี่ยนแปลงความเค็มตามฤดูกาล แต่ละบริเวณจะมี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและขนาดแตกต่างกันไป บริเวณน้ำกร่อยนี้ โดยทั่วไปเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุ อาหาร และผลผลิตทางชีวภาพสูง เนื่องจากได้รับสารอาหารมาจากแม่น้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำวัยอ่อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ องค์ประกอบที่สำคัญของบริเวณน้ำกร่อยในเขตร้อน คือ ป่าชายเลน (Mangrove Forest) [สิ่งแวดล้อม]
Estuary ชวากทะเล หรือบริเวณปากแม่น้ำ บริเวณส่วนล่างของปากแม่น้ำที่มีความกว้าง มากกว่าปกติจนมีลักษณะ คล้ายอ่าว เป็นบริเวณที่น้ำจืดกับน้ำทะเลมาผสมกันเป็นน้ำกร่อยซึ่งมี ความเค็มอยู่ระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็ม กระแสน้ำขึ้นลงมีอิทธิพลสำคัญ ต่อลักษณะทางกายภาพและชีววิทยา บริเวณปากแม่น้ำซึ่งน้ำทะเลเข้าไปผสมกับน้ำจืด เป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีอัตราการผลิต และผลผลิตสูง บริเวณปากแม่น้ำในส่วนต่าง ๆ ของโลก อาจมีผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศ ลักษณะทางอุทกวิทยา และลักษณะธรณีสัณฐานของชายฝั่งทะเล [สิ่งแวดล้อม]
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Freshwater animalsสัตว์น้ำจืด [TU Subject Heading]
Lake ทะเลสาบ ระบบนิเวศแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีพื้นที่และบริเวณน้ำมาก ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่สัมพันธ์กัน และมีการถ่ายทอด พลังงานในรูปของสารอาหารจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคตามลำดับ ทะเลสาบ เกิดขึ้นได้จากกระบวนการหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการยกตัว ยุบตัว หรือการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกเกิดจากการทำงานของภุเขาไฟ และเกิดจากการทำงานของธารน้ำแข็ง [สิ่งแวดล้อม]
Mangroveป่าชายเลนสังคมพืชที่ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิดหลายตระกูล และมีพวกที่เป็นใบเขียวตลอดปี ขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลที่มีน้ำทะเลท่วมถึง หรืออ่าว หาดเลน และบริเวณที่อยู่ในอิทธิพลของน้ำจืดและน้ำเค็มเรียกว่าเขตน้ำกร่อย [สิ่งแวดล้อม]
Salt-Water Intrusion การแพร่เข้าปนของน้ำเค็ม การแพร่กระจายของน้ำเค็มเข้าไปในแหล่งน้ำจืด และทำให้แหล่งน้ำจืดเดิม เปลี่ยนสภาพเป็นน้ำเค็ม อาจเกิดขึ้นได้ทั้งแหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำใต้ดิน [สิ่งแวดล้อม]
Shrimp กุ้ง สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำ หายใจด้วยเหงือก ตัวยาวมี เปลือกหุ้มและแบ่งเป็นปล้องๆ ก้ามและตีนอยู่ที่ส่วนหัว มีทั้งในน้ำจืด และน้ำเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวโขน [สิ่งแวดล้อม]
Limnetic Zone เขตผิวน้ำ ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง ซึ่งอยู่ในบริเวณผิวหน้าน้ำตอนบนจนถึง ระดับลึกที่แสงสามารถส่องลงไปถึง ที่ระดับนี้อัตราการสังเคราะห์แสง จะเท่ากับอัตราการหายใจ เรียกว่า compensation level สิ่งมีชีวิต ที่พบบริเวณนี้ ได้แก่ แพลงก์ตอน (Plankton) เนคตอน (Nekton)และสัตว์พวกที่อยู่บผิวน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Littoral Zone เขตชายฝั่ง (1) Littoral Zone เขตชายฝั่ง : ระบบนิเวศน้ำจืดที่เป็นน้ำนิ่ง เป็นบริเวณที่ตื้นรอบๆ แหล่งน้ำ แสงสามารถส่องถึงพื้นดินก้นน้ำได้ บริเวณนี้มีพืชน้ำที่มีรากหยั่งลงถึงดินอยู่มาก เช่น ผักตบชวา บัวสาย บัวหลวง ตลอดจนสาหร่ายที่จมอยู่ใต้น้ำอื่นๆ เช่น สาหร่ายหางกระรอก (2) Littoral Zone เขตชายฝั่งและเขตน้ำขึ้นน้ำ-ลง : เป็นบริเวณชายฝั่งที่อยู่เหนือระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงไปจนถึงระดับน้ำลงต่ำ สุด ซึ่งอาจจำแนกย่อยออกเป็นชายฝั่งตอนบนหรือเขตละอองน้ำเค็ม (Supralittoral, spray zone) ซึ่งเป็นเขตตั้งแต่ระดับน้ำขึ้นสูงสุดขึ้นไปบนฝั่งจนสุดเขตที่ละอองน้ำเค็ม จะขึ้นถึง และเขตที่ถัดลงมาในทะเล คือ เขตน้ำขึ้น-ลง (Littoral, intertidal zone) ซึ่งเป็นเขตที่อยู่ระหว่างระดับน้ำขึ้นสูงสุดและระดับน้ำลงต่ำสุด [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bass (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งคล้ายปลาตะเพียน See also: ปลาที่ถูกจับมาเป็นอาหาร
darter (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กสีสันสดใส พบในทวีปอเมริกาเหนือ
freshwater (adj.) เกี่ยวกับน้ำจืด (ไม่ใช่น้ำเค็ม)
gar (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
grayling (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Thymallus
groundling (n.) ปลาน้ำจืดแถบน้ำลึก
guppy (n.) ปลาน้ำจืดตัวเล็กจำพวก Poecilia reticulata นิยมเลี้ยงในตู้ปลา
inland fishery (n.) การประมงน้ำจืด
minnow (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
paramecium (n.) โปรโตซัวน้ำจืด
perch (n.) ปลาน้ำจืดจำพวก Perca flavescens Syn. pike, roach
pike (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
pikeperch (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. walleyed pike
roach (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
snapping turtle (n.) เต่าน้ำจืด
sucker (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
sunfish (n.) ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
walleye (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed pike (n.) ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum Syn. pikeperch
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
... thissnappingturtlehandeddown .... เต่าน้ำจืดมีมือโค้งลง
The current depends upon a balance of salt and freshwater.กระแสน้ำมีความสมดุลระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม
Now we follow our fresh water along that line to that valve, see?ตอนนี้เราทำตามน้ำจืดของเราตามแนว ที่จะวาล์วที่ว่าเห็น?
The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the ocean.แม่น้ำเซาะแร่ธาตุจากหิน, และเติมมันลงไปในมหาสมุทรน้ำจืด
Dubai has no water, but it can afford to expend immense amounts of energy to desalinate seawater and build the highest skyscrapers in the world.ดูไบไม่มีน้ำ,แต่สามารถจ่ายค่า พลังงานจำนวนมากมายมหาศาล เพื่อเปลี่ยนน้ำจืดจากทะเลและ สร้างตึกระฟ้าสูงที่สุดในโลก
But as Greenland rapidly becomes warmer, the freshwater of a whole continent flows into the salt water of the oceans.แต่ในขณะที่กรีนแลนด์\ ได้กลับมาอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ำจืดทั้งหมดไหลลงสู่ น้ำเค็มในมหาสมุทร
Greenland's ice contains 20% of the freshwater of the whole planet.น้ำแข็งของกรีนแลนด์บรรจุ 20% ของน้ำจืดทั้งหมดของโลก
As the freshwater of Greenland's ice sheet gradually seeps into the salt water of the oceans, low-lying lands around the globe are threatened.ขณะที่น้ำจืดจากแผ่น น้ำแข็งของกรีนแลนด์ ไหลสู่น้ำเค็มในมหาสมุทร พื้นที่ราบต่ำทั่วโลกกำลังถูกคุกคาม
As the seas rise, salt will invade the water table, depriving inhabitants of drinking water.ขณะที่น้ำทะเลสูงขึ้น เกลือก็จะรุกล้ำพื้นที่ในน้ำมากขึ้น ทำให้แหล่งน้ำจืดถูกกลืนหาย
A pungent Low-carb freshwater fish.ปลาน้ำจืดปรุงรส คาร์โบฯต่ำ
Last chance for fresh water!โอกาสสุดท้ายที่จะได้ดื่มน้ำจืดนะ!
I might. Do you have a freshwater tank or saltwater?ฉันอาจจะมี แล้วคุณมีอ่างน้ำจืด หรืออ่างน้ำเค็มล่ะ?
Freshwater politicians!ไอ้นักการเมืองน้ำจืด
Twenty-four hundred tons of commercial cargo, 200 tons of food aid, 166 tons of freshwater, 250 metric tons of fuel bunkered.ยี่สิบสี่ร้อยตันของพาณิชย สินค้า 200 ตันของความช่วยเหลือด้านอาหาร 166 ตันของน้ำจืด 250 ตันของน้ำมันเชื้อเพลิง bunkered.
All this was once a great inland sea.ทั้งหมดนี้เคยเป็นทะเลน้ำจืดที่ดี
We're gonna need all the fresh water you can find.เราจะจำเป็น ทั้งหมดที่น้ำจืดคุณสามารถหา ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้ำจืด
Back to top