ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น้อมนำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น้อมนำ*, -น้อมนำ-

น้อมนำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น้อมนำ (v.) induce See also: entice away, lend off, yearn, cherish Syn. นำไป, พาไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น้อมนำ
Back to top