ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าโศกเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าโศกเศร้า*, -น่าโศกเศร้า-

น่าโศกเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าโศกเศร้า (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าโศกเศร้า (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าสะเทือนใจ, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
English-Thai: HOPE Dictionary
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้
These are the days of our great lament.นี่คือวันที่น่าโศกเศร้าอย่างยิ่งของพวกเรา
"today is a day for mourning.วันนี้เป้นวันที่น่าโศกเศร้าเสียใจ
And as my family mourns her loss, we cherish her memory.และการจากไปของเธอ ถือเป็นเรื่องน่าโศกเศร้าของครอบครัวของเราเช่นกัน เราจะจดจำเรื่องราวของเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าโศกเศร้า
Back to top