ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าเอือม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าเอือม*, -น่าเอือม-

น่าเอือม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าเอือม (adj.) bored Syn. น่ารำคาญ, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา Ops. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ
น่าเอือม (v.) be boring See also: dull, be tedious, be tiresome Syn. น่ารำคาญ, ซ้ำซาก, จำเจ, น่าระอา Ops. น่าสนุก, น่าตื่นเต้น, น่าเร้าใจ
น่าเอือมระอา (adv.) tediously See also: tiresomely, boringly Syn. น่าเบื่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าเอือม
Back to top