ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าห่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าห่วง*, -น่าห่วง-

น่าห่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าห่วง (v.) be worried See also: be showing anxiety, be anxious, be concerned, be fearful Syn. น่าวิตก, น่ากังวล Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
น่าห่วง (adj.) worried See also: concerned, anxious, suspense, nervous, worrisome Syn. น่าวิตก, น่ากังวล Ops. ไร้ห่วง, ไร้กังวล
English-Thai: HOPE Dictionary
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
anxious(แอง'เชิส) adj. ห่วงใย,น่าห่วง,กังวลใจ,เป็นทุกข์. -anxiousness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of all the necks on this boat, Highness, the one you should be worrying about is your own.ในบรรดาคอทั้งหมดบนเรือลำนี้ เจ้าหญิง... คอที่น่าห่วงที่สุดก็คือคอของพระองค์เอง
I wouldn't worry about it. Hate fades.ฉันว่าไม่น่าห่วงเท่าไร เดี๋ยวความเกลียดก็เลื่อนหาย
A rather troubling piece of evidence.คือหลักฐานซึ่งค่อนข้างน่าห่วง - หลักฐานอะไร
I told you, you'd be the least of my worries.ผมบอกแล้วไง, เรื่องคุณน่ะไม่น่าห่วง
The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.ไข้หวัดนก ก็ใช่ เป็นเรื่องน่าห่วงอย่างยิ่ง
All you gotta worry about from my side of the family is a history of cancer and heart disease.เรื่องที่น่าห่วงจากครอบครัวชั้นก็มีแค่ ประวัติมะเร็งกับเรื่องหัวใจ
Tell me what is wrong with that boy?บอกผม เด็กนั่นมีอะไรน่าห่วง?
But if we don't secure the satellite, then Jeff's safety is gonna be the least of our concerns.แต่ถ้าเราไม่ได้ดาวเทียมนั่นมา ความปลอดภัยของเจฟฟ์ ก็เป็นสื่งที่น่าห่วงน้อยที่สุด
Water's fine now. That's not your worry.แหล่งน้ำปลอดภัยแล้วไม่ต้องเป็นห่วงไป ที่น่าห่วงน่ะ
But, I am more worried for you.แต่ว่า, น้าห่วงเธอมากกว่า
Well, she doesn't have to worry about college.เธอไม่น่าห่วงเรื่องมหา'ลัย
Oh, seriously. That's your big worry right now?โอ้ซีเรียสกันหน่อย นั่นเป็นเรื่องน่าห่วงมากๆ ของคุณน่ะ
Actually, the one they should be concerned about is you.หลายคนก็ห่วง คนนึงที่น่าห่วงคือคุณ
It's worrisome even if the two of you date.มันคงน่าห่วงอยู่นะ ถ้าเธอสองคนเดทกัน
Why was I even concerned?คงไม่มีอะไรน่าห่วงหรอก
His arms they most concerns about.ที่น่าห่วงสุด คือแขนสองข้างของเขา
Even so, I'm still worried!แม้ว่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ก็ยังน่าห่วงอยู่
Because Elena put your life before her own.เพราะเอเลน่าห่วงชีวิตของนายมากกว่าตัวเธอเอง
Within moderation, but I'm not worried.ถ้ามันไม่มากจนเกินไป แต่ก็ดูไม่น่าห่วงนะ
But if you're a crappy teacher, that means something.แต่ถ้านายเป็นครูที่ไม่ได้เรื่อง อันนั้นน่าห่วงนะ
There's no need to be worried about it, Brenda.ไม่มีอะไรน่าห่วงหรอก เบรนด้า
Now, this is serious stuff we're doing here.ตอนนี้ สิ่งที่เรากำลังทำ เป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก
That's the half I'm worried about.ครึ่งนั้นแหละที่น่าห่วง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าห่วง
Back to top