ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าสะเทือนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าสะเทือนใจ*, -น่าสะเทือนใจ-

น่าสะเทือนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าสะเทือนใจ (adj.) regretted See also: sad Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
น่าสะเทือนใจ (v.) be regretted See also: be sad, feel mourn for Syn. น่าโศกเศร้า, น่าสลดใจ, น่าเศร้า Ops. รื่นเริง, เบิกบาน, ยินดีปรีดา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My wife was reading all about it. A very sad case.ภรรยาผมตามอ่านข่าวนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนใจ
It was terrible for him.เป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ
This mid-air collision has left many wondering how such an accident could take place in a system with so many safeguards.สาเหตุเครื่องบินการชนกันกลางอากาศ ถูกตั้งข้อสงสัยไว้หลายข้อ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่น่าสะเทือนใจเช่นนี้ ด้วยระบบที่มีการป้องกันมาตรฐานสูง
That's awful. I'm sorry to hear that.นั่นเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก เสียใจด้วยที่ได้ยินเรื่องนั้น
That was really powerful stuff.เป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจจริงๆ
Tsk tsk. Sansa pleaded so sweetly for your life, it would be a shame to throw it away.ท่าน ท่า ซานซ่า ร้องขอชีวิตท่านไว้น่าสะเทือนใจยิ่ง
The loss of life for any public servant is tragic, but at the agency, it is the rarest of events.การสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเรื่องน่าสะเทือนใจ แต่สำหรับCIAเป็นเหตุการณ์หายาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าสะเทือนใจ
Back to top