ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าวิตก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าวิตก*, -น่าวิตก-

น่าวิตก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าวิตก (v.) be worrisome See also: be anxious, be apprehensive Syn. น่าเป็นห่วง, น่าเป็นกังวล Ops. สบายใจ, ไร้กังวล
น่าวิตก (adj.) worrisome See also: anxious, apprehensive Syn. น่าเป็นห่วง, น่าเป็นกังวล Ops. สบายใจ, ไร้กังวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
worrisome (adj.) ซึ่งน่าวิตก See also: ซึ่งน่ากลุ้มใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, no. It's a very serious matter.ไม่ ไม่ มันเรื่องน่าวิตกนะ
Yeah, I heard about that. Some nasty stuff.ใช่ ผมได้ข่าวเรื่องนั้นแล้ว เรื่องน่าวิตก
No owners means no heartbreak.หรือ ถูกลืืมทิ้งไว้ ไม่ีมีเจ้าของ ไม่ใช่เรื่องน่าวิตกที่นี่
I know this is a scary age for you.ฉันรู้ว่าช่วงอายุนี้มัน น่าวิตกสำหรับนาย
Michael, this is highly distressing.ไมเคิลนี้เป็นที่น่าวิตกอย่างมาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าวิตก
Back to top