ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าพิจารณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าพิจารณา*, -น่าพิจารณา-

น่าพิจารณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าพิจารณา (v.) be considerable See also: be worth thinking about, be substantial Syn. น่าไตร่ตรอง
น่าพิจารณา (adj.) considerable See also: important, worthy of respect or attention Syn. น่าไตร่ตรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
considerable(คันซิด'เดอระเบิล) adj. ค่อนข้างใหญ่,ค่อนข้างมาก,น่าพิจารณา,น่านับถือ. n.จำนวนมาก,จำนวนไม่น้อย, See also: considerably adv. ดูconsiderable, Syn. large ###A. trifling
English-Thai: Nontri Dictionary
considerable(adj) มาก,มากมาย,สำคัญ,น่าพิจารณา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ponderable (adj.) น่าพิจารณา See also: ซึ่งไตร่ตรองได้ Syn. weighty
unconsidered (adj.) ที่ไม่เห็นว่าน่าพิจารณา See also: ที่ไม่อยู่ในข่ายต้องคำนึงถึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าพิจารณา
Back to top