ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าชมเชย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าชมเชย*, -น่าชมเชย-

น่าชมเชย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าชมเชย (adj.) admirable See also: praiseworthy Syn. น่าสรรเสริญ, น่าชื่นชม, น่ายกย่อง Ops. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
English-Thai: HOPE Dictionary
admirable(แอด' มิระเบิล) adj. น่าเลื่อมใส, น่าศรัทธา, ดียอดยิ่ง, น่าชมเชย, Syn. attracitve)
brave(เบรฟว) {braved,braving,braves} adj. กล้าหาญ,อดทน,ไม่เกรงกลัว น่าชมเชย,ประเสริฐ -n. คนที่กล้าหาญ,นักรบ vt. เสี่ยงอันตราย,ฝ่าผจญ,ท้าทาย,กล้าทำ,ทำให้ดีเด่น vt. คุยโว,โม้, See also: braveness n. ดูbrave
praiseworthy(เพรซ'เวิร์ธธี) adj. น่าสรรเสริญ,น่าชมเชย,น่ายกย่อง., See also: praiseworthily adv. praiseworthiness n., Syn. laudable
rare(แรร์) adj. หายาก,น้อย,บาง,เบาบาง,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย,เลิศ,ประเสริฐ,น่าชมเชย, See also: rareness n., Syn. uncommon
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
English-Thai: Nontri Dictionary
admirable(adj) น่าชมเชย,น่าเลื่อมใส,น่ายกย่องสรรเสริญ
laudable(adj) น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,น่าชมเชย
meritorious(adj) น่าชมเชย,น่าสรรเสริญ,น่ายกย่อง,มีคุณความดี,มีข้อดี
praiseworthy(adj) น่ายกย่อง,น่าสรรเสริญ,น่าสดุดี,น่าชมเชย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
admirable (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม, น่ายกย่อง Syn. excellent, splendid
admiring (adj.) น่าชมเชย See also: น่าชื่นชม
praiseworthy (adj.) น่าชมเชย Syn. admirable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, it's a really good thing you found this.ใช่ มันช่างเป็นเรื่องที่น่าชมเชย ที่คุณอ่านน้ำเสียงผมออก
And by "feedback," he Means "a wall of praise."แล้ว"ผลตอบรับ"ที่เขาหมายถึงคือ"น่าชมเชยมาก"
Simply does not want become like me, which, grab for a compliment, seems quite unlikely.เธอไม่ต้องการให้นายเป็นแบบฉัน ซึ่งน่าชมเชยมาก แต่ดูเหมือนค่อนข้างจะไม่จริง
I think that's very admirable.ฉันคิดว่ามันน่าชมเชยมาก
Agent Lisbon, your instincts to protect your team are admirable.เจ้าหน้าที่ลิสบอน สัญชาตญาณของคุณ ที่ต้องปกป้องลูกทีมเป็นอะไรที่ น่าชมเชย
You're more admirable now than you were before your injury.แต่ตอนนี้เธอน่าชมเชยยิ่งกว่าก่อนที่เธอจะได้รับบาดเจ็บอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าชมเชย
Back to top