ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าฉงนฉงาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าฉงนฉงาย*, -น่าฉงนฉงาย-

น่าฉงนฉงาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าฉงนฉงาย (adj.) strange See also: odd, queer, freakish Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง
น่าฉงนฉงาย (v.) be strange See also: be surprising Syn. น่าประหลาด, น่าพิลึก, น่ามหัศจรรย์, น่าพิศวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าฉงนฉงาย
Back to top