ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่างงงวย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่างงงวย*, -น่างงงวย-

น่างงงวย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่างงงวย (adj.) surprising See also: amazing, astonishing, wonderful Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่าสงสัย
น่างงงวย (v.) be surprising See also: be astonishing, be amazing Syn. น่าประหลาดใจ, น่าอัศจรรย์ใจ, น่าสงสัย
English-Thai: Nontri Dictionary
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
breathtaking(adj) น่างงงวย,น่าทึ่ง,น่าประหลาดใจ,น่าใจหาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now why is he so confusing...ทำไมตานั่นพูดจาน่างงงวยอย่างนี้นะ...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่างงงวย
Back to top