ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

น่าคับอกคับใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *น่าคับอกคับใจ*, -น่าคับอกคับใจ-

น่าคับอกคับใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
น่าคับอกคับใจ (adj.) discomfortable See also: uncomfortable Syn. น่าอึดอัดใจ
น่าคับอกคับใจ (v.) discomfort See also: be uncomfortable, make uneasy Syn. น่าอึดอัดใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า น่าคับอกคับใจ
Back to top